Η ευθύνη της δημόσιας εξουσίας από σύννομες πράξεις, Εξελίξεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
State liability from lawful acts. Developments
Η ευθύνη της δημόσιας εξουσίας από σύννομες πράξεις, Εξελίξεις

Κλάδη, Ευγενία Αναστασίου

Στις μέρες μας, λόγω της επέκτασης της δράσης της Δημόσιας Εξουσίας σε τομείς πέρα των παραδοσιακών δημοσίων υπηρεσιών, οι κίνδυνοι να ζημιώσει κάποιον ιδιώτη αυξάνονται. Ταυτόχρονα το ενδεχόμενο παρανομίας περιορίζεται, δεδομένου ότι οι κανόνες που πλαισιώνουν τη δράση των διοικητικών οργάνων είναι ιδιαίτερα ελαστικοί, ώστε να καταστεί δυνατόν να ανταπεξέλθουν, με ανταγωνιστικούς όρους, στους νέους τομείς όπου δρουν, κατά κύριο λόγο, ιδιώτες. Ενώπιον των νέων αυτών εξελίξεων, η ανάγκη να βρεθούν τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία, ώστε οι πολίτες που υπέστησαν ζημιά, από κατ’ αρχήν σύννομες πράξεις, να τύχουν της ανάλογης πολιτειακής στήριξης, μέσω της κατανομής του βάρους της δράσης της Διοίκησης σε όλους τους κοινωνούς που αντλούν ωφέλεια απ’ αυτήν, είναι πλέον επιτακτική. Οι λύσεις που δίνονται κατά καιρούς από τα νομοθετικά όργανα είναι κυρίως αποσπασματικές και εξαντλούνται σε ελάχιστες νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν για να αντιμετωπιστούν αιφνίδια και μεγάλης διάστασης κοινωνικά προβλήματα. Τις ελάχιστες αυτές διατάξεις, δέχονται και τα ελληνικά δικαστήρια ως νομική βάση για τη θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου για σύννομες ζημιογόνες πράξεις του, ενώ εμφανίζονται διστακτικά στο να κάνουν το επόμενο βήμα, που θα προσέδιδε στο θεσμό αυτό την πλήρη του διάσταση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ανεύρεσης μιας γενικής αρχής, όπως είναι το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη, που θα επέτρεπε στους ζημιωθέντες, υπό αυστηρούς βέβαια όρους, να αποζημιώνονται ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από το νομοθέτη.
In our days, due to the extension of the activities of Public Power in sectors beyond the traditional public services, the danger of harming citizens is increased. At the same time the possibility of illegality is limited, since the rules by which the public bodies act are particularly flexible so that it would be possible for them to cope, competitively, with the new sectors where private citizens operate for the most part. Considering these new developments, the need to find the suitable legislative tools, in order that individuals who suffered damage coming from lawful public action, could benefit from governmental support by means of distribution of this public burden on all citizens that draw profit from this (σε όλους τους κοινωνούς που αντλούν ωφέλεια απ’ αυτό), is imperative. The solutions given occasionally by legislative bodies are mainly fragmentary and consist on provisions promulgated in order to confront unexpected as well as substantial social problems. These few provisions are also accepted by Greek courts as a legal basis for State liability for legitimate action, while they hesitate in making the next step, a deed that would lend this institution its complete dimension. This could be achieved by the recovery of a general principle, such as the Article 4 paragraph 5 of the Greek Constitution on the equality of citizens before public burdens, that would allow damaged individuals, to be compensated, under strict conditions, even in cases that have not been foreseen by the legislator.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pawful acts
Αστική ευθύνη
Σύννομες πράξεις
State liability
Δημόσια βάρη
Equality of citizens
Ευθύνη του κράτους
Public burden
Ισότητα των πολιτών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-16T07:37:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)