Εξαρτημένη αποτίμηση των εξωτερικών επιδράσεων της γεωργίας στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα του νομού Σερρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Contigent valuation of external affections on agriculture of riverside of Strymonas in perfecture Serron
Εξαρτημένη αποτίμηση των εξωτερικών επιδράσεων της γεωργίας στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα του νομού Σερρών

Παπανίκου, Ελένη Αντωνίου

An increasing demand exists in our days for the not merchantable goods and services which provides the agriculture. The interest for the multifunctional characteristics of agriculture has been increased the last few years because of their recognition by the practised agricultural and environmental policy, at that the agriculture is recognized as sector that affects, apart from the main operation of production of foods and spinning fibres, in various ways in the environment, in the rural growth and in the sector of safety of foods. The evaluation of alternative choices of management of agriculture presupposes the assessment of those exterior effects, which can be valued indirectly via the value of goods and services that result from them. It concerns goods and services which often do not exist at markets therefore the determination of their price is not possible. In this particular disquisition, the exterior effects of agriculture in the region of valley of river Strimonas of Prefecture of Serres are valued. The methodology that was used is based on the method of dependent assessment of distinguishable choice according to which a hypothetical market was shaped, the members of which were asked if they would be ready to pay a certain amount of money preparative to contribute in the realisation of reformation of cultures in the region and in the achievement of all or certain benefits that this involves. Essential tool for the conduct of this research is the suitable questionnaire that includes the recording of opinions asked regarded to agriculture, the description of effects concerning the goods and services that are related with them, the questions that concern the willingness to pay a certain amount of money and also their socioeconomic characteristics. Relative to the statistical analysis, this includes the calculation of maximum willingness to pay (WTP) estimated with a Logit model, where the dependent variable is the probability of acceptance of payment of certain amount of money and the independent are the height of the amount and the socioeconomic characteristics of the members asked. The results of research reveal that the maximum willingness of the members asked to pay to improve of individual effects of agriculture do not differ considerably. On the contrary, their willingness to pay for the total of effects is considerably smaller than the sum of corresponding sums for the individual effects.
Tα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τον πολλαπλό ρόλο της γεωργίας έχει αυξηθεί λόγω της αναγνώρισης του από την ασκούμενη γεωργική και περιβαλλοντική πολιτική, κατά τις οποίες η γεωργία αναγνωρίζεται ως κλάδος που, εκτός από την κύρια λειτουργία παραγωγής τροφίμων και κλωστικών ινών, επιδρά με διάφορους τρόπους στο περιβάλλον, στην αγροτική ανάπτυξη και στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Η αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης της γεωργίας προϋποθέτει την αποτίμηση των εξωτερικών αυτών επιδράσεων, οι οποίες μπορούν να αποτιμηθούν έμμεσα μέσω της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτές. Πρόκειται για αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία συχνά δεν υπάρχουν αγορές για τον καθορισμό της τιμής τους. Στη συγκεκριμένη εργασία αποτιμώνται οι επιδράσεις της γεωργίας στο τοπικό οικοσύστημα από τη χρήση αγροχημικών εισροών και στον τομέα της προσφοράς εργασίας ως παράγοντας αγροτικής ανάπτυξης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Στρυμόνα του Νομού των Σερρών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στη μέθοδο Contingent Valuation (εξαρτημένης αποτίμησης), σύμφωνα με την οποία σχηματίζεται μία υποθετική αγορά τα μέλη της οποίας ερωτώνται αν θα ήταν διατεθειμένα να πληρώσουν ένα ορισμένο χρηματικό ποσό προκειμένου να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην περιοχή και στην επίτευξη των ωφελειών (όλων ή και μερικών από αυτές) που αυτή συνεπάγεται. Απαραίτητο εργαλείο για την διεξαγωγή της έρευνας είναι το κατάλληλο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει την καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με τη γεωργία, την περιγραφή των επιδράσεων σε σχέση με τα αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές, τις ερωτήσεις που αφορούν τη διάθεση των ερωτώμενων να πληρώσουν και τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση, αυτή περιλαμβάνει τον υπολογισμό της μέσης διάθεσης πληρωμής των ερωτώμενων με την εκτίμηση ενός Logit μοντέλου, όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η πιθανότητα αποδοχής της πληρωμής ενός ορισμένου χρηματικού ποσού και ανεξάρτητες το ύψος του ποσού και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν πως η μέση διάθεση πληρωμής των ερωτώμενων να πληρώσουν προκειμένου για τη βελτίωση μεμονωμένων επιδράσεων της γεωργίας δε διαφέρει σημαντικά. Αντίθετα, η διάθεσή τους να πληρώσουν για το σύνολο των επιδράσεων είναι σημαντικά μικρότερη από το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών για τις μεμονωμένες επιδράσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εξωτερικές επιδράσεις της γεωργίας
Πολυλειτουργικότητα
External affections of agriculture
River of Strymonas
Εξαρτημένη αποτίμηση
Ποταμός Στρυμόνας
Continet valuation
Multiple role of agriculture

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T08:08:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.