Σχεδιάζοντας την αειφορική πόλη του μέλλοντος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Designing the sustainable city of the future
Σχεδιάζοντας την αειφορική πόλη του μέλλοντος

Αγγελίδου, Μαργαρίτα Ιωάννη

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με την ενέργεια που καταναλώνεται στις πόλεις, εξαιτίας του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης ανθρώπων και δραστηριοτήτων, καθιστώντας φλέγον το ζήτημα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν χώρα συζητήσεις και συμφωνίες για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κύριων υπεύθυνων για την κλιματική αλλαγή, την ώρα που η Ελλάδα από τη μεριά της δεν επιδεικνύει υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος. Στη σύγχρονη αστική θεωρία, το δίλλημα της βέλτιστης αστικής μορφής σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας παραμένει αναπάντητο, αλλά ο Ενεργειακός Σχεδιασμός σε επίπεδο οικισμού έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ολιστικές λύσεις, ευνοώντας τη γενικότερη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχει επινοήσει ορισμένα μοντέλα πόλεων, μεταξύ των οποίων η Πόλη Χαμηλού ή Μηδενικού Άνθρακα, η Ηλιακή Πόλη, οι Βιώσιμες Γειτονιές ή Οικο-γειτονιές, και οι οικισμοί που αντλούν την ενέργειά τους από τα Γεωθερμικά Φαινόμενα. Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζονται ως απαντήσεις στο πρόβλημα της αστικής αειφορίας και ανοίγουν τη συζήτηση για τα προβλήματα αστικής ενέργειας και την Αειφόρο Πόλη του Μέλλοντος.
Climate Change is a universal phenomenon, closely related to energy consumption within cities, due to high accumulation of people and activities, thus raising the issue of Sustainable Urban Development. Recently, numerous discussions and agreements have been taking place on a worldwide and European level, regarding the limitation of human activity environmental impacts, as well as the reduction of greenhouse gas emissions, to which climate change is attributed. Meanwhile, Greece does not exhibit satisfactory performance rates on environmental issues. In the modern urban theory, the question of the ideal urban form with regard to minimal energy consumption remains unanswered, but Energy Planning on a community level has been proven capable of offering holistic solutions, which contribute to the general socio-economic development of an area. City Planning for Sustainable Urban Development has also come up with several city models, some of which are the Low Carbon or Zero Carbon City, the Solar City, Sustainable Neighborhoods or Eco-neighborhoods, as well as communities that make use of Geothermal Phenomena. These models project themselves as answers to the issue of urban sustainability and initiate the discussion of Urban Energy issues and the Sustainable City of the Future.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αειφορία
Ενέργεια
Energy
Sustainability
Περιβάλλον
Environment
City
Planning
Πόλη
Σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-16T08:27:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.