Analysis of Pinios river basin within the water framework directive and with the use of geographical systems

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση της λεκάνης του ποταμού Πηνειού στα πλαίσια της οδηγίας 2000/60 με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Analysis of Pinios river basin within the water framework directive and with the use of geographical systems

Μαντούζα, Ανδρομάχη-Αχη

The present thesis concerns the systematical approach regarding the application of principles and procedures that have to do with the rational management and protection of water resources with the use of the Water Framework Directive (WFD) and the use of Geographical Information Systems (GIS).The Water Framework Directive has introduced a new model for the creation of data bases and the development of integrated data management systems for water resources information. With the utilization of the physical characteristics of a river basin, such as geomorphological, geological, hydrological and hydrogeological information as well as with the use of social and economic information and information that represents the system’s existing pressures, a database for the survey of miscellaneous parameters and their changes has been created.Pinios river basin was chosen as the reference area of the present research work. In this specific analysis the value of the conjunction of the Water Framework Directive and the use of Geographical Information Systems is made distinct in the field of integrated management of water resources at a river basin scale. A great volume of data has been processed and used to develop a geographical data base, or else known as geodata base, so as to create a visualization, as fully informed as possible, of the current status of Pinios river basin.Additionally, the difficulties encountered in this specific thesis during the procedure of the analysis have been highlighted. Factors that were considered to be inhibitory were the difficulty to get access of the available information and the total lack of data of certain parameters. The present state of managing water resources which is characterized by multi- disintegration, while duties in Greece tend to be distributed in a number of sectors, services and organizations, has formed another negative factor. Moreover, the ambiguities that have been observed through the implementation of the Water Framework Directive have been pointed out.In brief, the current postgraduate thesis has as specific goal to contribute to the assessment of Pinios river basin state and as general target to contribute to the enhancement of the ideology of data diffusion and the development of sensitivity towards the protection of water resources through appropriate management.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της εφαρμογής των αρχών και των διαδικασιών της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων με τη χρήση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ εισήγαγε ένα νέο πρότυπο για την δημιουργία βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων υδατικών πόρων. Με την αξιοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών της λεκάνης όπως παραδείγματος χάρη των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων, καθώς και με την χρήση κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων αλλά και δεδομένων που αντιπροσωπεύουν τις υφιστάμενες πιέσεις, δημιουργήθηκε μια βάση πληροφοριών για την αποτύπωση των διαφόρων παραμέτρων και των μεταβολών τους.Ως περιοχή μελέτης και εφαρμογής της Οδηγίας επιλέχθηκε η λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού. Στη συγκεκριμένη ανάλυση αναδεικνύεται η αξία της σύζευξης της Οδηγίας – Πλαίσιο και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων μιας υδρολογικής λεκάνης. Μια πληθώρα δεδομένων επεξεργάσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μιας γεωγραφικής βάσης δεδομένων, η οποία είναι γνωστή και ως γεωβάση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης της λεκάνης του ποταμού Πηνειού. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη εργασία επισημαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν καθ’ όλη τη διαδικασία της ανάλυσης. Σημαντικά ανασταλτικοί παράγοντες θεωρήθηκαν η δυσκολία πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες και η παντελής έλλειψη δεδομένων ορισμένων παραμέτρων. Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των υδατικών πόρων η οποία χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση και αποσπασματικότητα καθώς οι αρμοδιότητες στην Ελλάδα είναι μοιρασμένες σε ένα πλήθος τομέων, υπηρεσιών και οργανισμών αποτέλεσε έναν επιπλέον αρνητικό παράγοντα. Επιπλέον, τονίζονται οι ασάφειες που παρατηρήθηκαν στην ίδια την Οδηγία - Πλαίσιο ως προς την υλοποίηση της.Συνοπτικά, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως ειδικό στόχο να συμβάλλει στην αποτίμηση της κατάστασης της λεκάνης απορροής του ποταμού Πηνειού και ως γενικό να συμβάλλει στην ενίσχυση της ιδεολογίας για διάχυση της πληροφορίας και της ευαισθητοποίησης ως προς την προστασία των υδατικών πόρων μέσω της σωστής διαχείρισης αυτών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

GIS
Πηνειός
WFD
Pinios river
ΓΣΠ
Basin directive

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T10:51:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.