Comparison of dynamic and static traffic assignment models and the weaknesses of the 4 step model for the evaluation of traffic networks

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση δυναμικών και στατικών μοντέλων κίνησης και αδυναμίες της διαδικασίας τεσσάρων βημάτων στην αξιολόγηση δικτύων
Comparison of dynamic and static traffic assignment models and the weaknesses of the 4 step model for the evaluation of traffic networks

Εμμανουηλίδης, Γεώργιος Ιωάννη

This study tries to accent aspects of transportation engineering with the application of simulation methods of traffic conditions in urban networks and the utilisation of Dynamic and Static Traffic Assignment (DTA and STA) models. Efforts have been made to evaluate the two model types and, thus, to highlight any shortcomings of existing static and dynamic models respectively.The question of how to compare static assignment to DTA is a nontrivial one. Typical measures of comparison, such as volumes on individual links or Total system Travel Time (TsTT), cannot be applied in a naive fashion due to some fundamental differences between these modeling approaches. Moreover, the behavioral assumptions are so different that the parameter assumptions are not really comparable.To determine the above problems a virtual network has been setup (simulating part of the wider urban area of Chicago in the United States) and as means of evaluation the VISTA dynamic system and the VISUM static system of the companies Vista Transport Group Inc. and PTV AG have been used respectively.The study comes, this way, to specific conclusions, which show that traditional Static models have the potential to significantly underestimate network congestion levels in traffic networks especially when the networks are operated near or above capacity levels. Whereas Dynamic Simulation models for transportation systems have many advantages, as they estimate and predict time-varying network conditions and capture specific components in traffic flow which most macroscopic models cannot analyse.
Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναδείξει πλευρές της συγκοινωνιακής τεχνικής που σχετίζονται με την εφαρμογή μεθόδων προσομοίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών σε επίπεδο δικτύου και ιδιαίτερα τη χρησιμοποίηση υποδειγμάτων Δυναμικής και Στατικής Κατανομής Μετακινήσεων (Dynamic Traffic Assignment – DTA, Static Traffic Assignment - STA). Γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθούν οι δύο τύποι μοντέλων μετακινήσεων και έτσι να αναδειχθούν υπάρχουσες αδυναμίες των δυναμικών και στατικών μοντέλων αντίστοιχα.Το ζήτημα του πώς μπορούν να συγκριθούν στατικά και δυναμικά μοντέλα είναι προβληματικό. Τυπικά μέτρα σύγκρισης, όπως ο φόρτος στις επιμέρους συνδέσεις ή ο συνολικός χρόνος μετακίνησης συστήματος (Total system Travel Time - TsTT), δεν μπορούν να εφαρμόζονται με αφελή τρόπο λόγο θεμελιωδών διαφορών μεταξύ των προσεγγίσεων μοντελοποίησης. Επιπλέον, ο τρόπος συμπεριφοράς τους είναι τόσο διαφορετικές που η παράμετροι υπόθεσης δεν είναι πραγματικά συγκρίσιμες.Για να αναδειχθούν τα παραπάνω προβλήματα στήθηκε ένα εικονικό δίκτυο (προσομοιάζοντας τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών) και ως μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν το δυναμικό σύστημα VISTA και το στατικό σύστημα VISUM των εταιρειών Vista Transport Group Inc. και PTV AG αντίστοιχα.Η μελέτη καταλήγει έτσι σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, που δείχνουν ότι τα παραδοσιακά στατικά μοντέλα έχουν τη τάση να υποτιμούν σημαντικά τα επίπεδα συμφόρησης δικτύου ιδίως όταν το δίκτυο λειτουργεί στα όρια χωρητικότητάς του. Ενώ τα υποδείγματα δυναμικής προσομοίωσης συγκοινωνιακών συστημάτων έχουν σαφή πλεονεκτήματα, καθώς μπορούν να αντιληφθούν και να υπολογίζουν μεταβολές των συστατικών του δικτύου του στο χρόνο και στο χώρο κάτι που τα συνήθη μακροσκοπικά μοντέλα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συγκριτική αξιολόγηση
Vista
User equilibrium
Static traffic assignment
Dynamic traffic assignment
Visum
Δυναμική κατανομή κυκλοφορίας
Ισορροπία χρηστών
Πίνακας προέλευσης-προορισμού
Cell transmission model
Στατική κατανομή κυκλοφορίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-16T11:09:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.