δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προσωποκράτηση για χρέη στο δημόσιο
Imprisoment dut to debts to the state

Κυπιρτίδου, Ελισάβετ Θεοδώρου

Ο θεσμός της προσωπικής κράτησης απαντάται ήδη από την αρχαιότητα. Στην Ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε δυσμενείς για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) αναμόρφωσε το θεσμό, προβλέποντας τις προϋποθέσεις για την επιβολή της προσωπικής κράτησης και τα μέσα άμυνας του οφειλέτη – προσωποκρατούμενου.Ο θεσμός της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από θεωρία και νομολογία, καθώς παραβιάζει το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, αφού μετατρέπει τον άνθρωπο σε μέσο προς είσπραξη οφειλών.Η απόφαση με αριθμό 250/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο είναι αντισυνταγματική, σε αντίθεση με τον Άρειο Πάγο που επιμένει στην συνταγματικότητα του θεσμού. Τελική απάντηση αναμένεται να δοθεί από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, που θα κρίνει οριστικά περί της συνταγματικότητας ή μη του θεσμού.
The institution of imprisonment is known since ancient times. The institution of imprisonment due to debts towards the State, in the Greek legal order, has suffered several amendments through years, either beneficial or unfavourable for the debtors of the State. The Code of Administrative Procedure (Law 2717/1999) reformed the institution, providing the conditions required to impose imprisonment and the means of defense the debtor – imprisoned has. The institution of imprisonment has accepted intense criticism by legal practise and theory, because it is considered that it is not in accordance with the article 2 paragraph 1 of the Constitution, that fixes that the protection of value of human is a fundamental obligation of the State. The imposition of imprisonment due to debts towards the State, changes a human into a means of collecting public debts.The Council of State decided in plenary, in the judgement 250/2008, that the imprisonment for debts to the State is against Constitution, contrary to Areios Pagos ( Hellenic Supreme Court of Civil and Penal Law) that insists on the constitutionality of the institution. Final answer is expected to be given by the Supreme Special Court (according to the article 100 § 1e of the Constitution), that will finally judge about the constitutionality or not of the institution.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ταμειακή βεβαίωση
Απαίτηση
Σύνταγμα
Administrative Execution
Νομολογία
Νόμιμος Τίτλος
Debtor
Χρέη
Personal Freedom
Debt
Αρχή της αναλογικότητας
Legal title
Constitution
Judgment
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Anticonstitutionality
Προσωπική κράτηση
Προσωπική ελευθερία
Code of Administrative Procedure
Οφειλέτης
Entry in the accounts
Principle of proportionality
Human Value
Διοικητική Εκτέλεση
Δικαστική απόφαση
Human Rights
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Imprisonment
Code of collecting public income
Αντισυνταγματικότητα
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
Ανθρώπινα δικαιώματα
Claim
Legal practise

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-16T11:25:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.