Εξυγίανση ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από ιούς με μεθόδους βιοτεχνολογίας, κυτταρολογική μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλου μικροπολλαπλασιασμού τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Virus elimination of greek wine grapevine varieties by biotechnology procedures, cytological study and development of a micropropagation protocol
Εξυγίανση ελληνικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από ιούς με μεθόδους βιοτεχνολογίας, κυτταρολογική μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλου μικροπολλαπλασιασμού τους

Σκιαδά, Φωτεινή Γ.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε η εξυγίανση των ποικιλιών αμπέλου Αγιωργίτικο, Μαλαγουζιά και Ξινόμαυρο από τους ιούς GRSPaV και GLRaV-1. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ο συνδυασμός θερμοθεραπείας και καλλιέργειας μεριστωμάτων και βλαστικών κορυφών καθώς επίσης και η χημειοθεραπεία. Επίσης αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πρωτόκολλο μικροπολλαπλασιασμού και για τις τρεις ποικιλίες. Τέλος μελετήθηκε η λεπτή δομή των φυτών με ηλεκτρονική και οπτική μικροσκοπία
In the present thesis the elimination of GRSPaV and GLRaV-1 was achieved form the grapevine varieties Agiorgitiko, Malagouzia and Xinomavro. The methods used were the combination of thermotherapy and meristem and shoot tip culture and chemotherapy. Additionally, a micropropagation protocol for the three cultivars was developed. Finally, the semi-and ultrastructure of plants using electron and optical microscopy was studied

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Εξυγίανση από ιούς
Θερμοθεραπεία
Ιώσεις των φυτών
Grapes, Diseases and pests
Virus elimination
Σταφύλια, Μικροπολλαπλασιασμός
Σταφύλια, Ασθένειες και παράσιτα
Χημειοθεραπεία
Nested RT - PCR
Micropropagation
Χλωροπλάστες
Thermotherapy
Μικροπολλαπλασιασμός
Chemotherapy
Grapes, Micropropagation
Chloroplasts
Virus diseases of plants, Diagnosis
Ενθετη RT-PCR

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-17T10:08:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)