Το μουσείο ως χώρος διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The museum as place of configuration of historical culture of students of primary school
Το μουσείο ως χώρος διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου

Ανδρεάδου, Χαρίκλεια Ιωάννη

The relation of historical education with the museum education is fixed mainly by educational action of school teams in spaces of cultural report. This action even if they constitute, for a lot of years, integral element of school education, has not still inquiringly assembled, to a great degree, the attention of social sciences. As resulting from, the comprehension of role of these educational visits in the historical education of students in the Greek Primary Education is relatively limited and the possibilities of these visits concerning curriculum of history has not been investigated and developed completely. This thesis aspires it constitutes a contribution in the growth of this dialogue of a museum education with the historical education. This thesis investigates the role of a Greek historical and archaeological museum in the configuration of historical culture of students of primary education that visit this museum in the frame of programmed educational action of their schools. The frame of this investigation includes interviews with museum educators that are related with the planning and the concretisation of educational programs of museum, interviews with students afterwards their visit in the museum, interviews with their teachers, observation of school teams at the duration of conduct of educational program in the museum and study of relative printed material of museum. The central inquiring questions of this thesis investigate the objectives that have the particular museum with regard to the historical culture of students that visit the museum, the ways that the museum uses the objects as instructive tools, the characteristics of historical culture of students that are shaped in museum spaces, and, finally, the factors that determine this historical culture.
Η συνάντηση της ιστορικής εκπαίδευσης με τη μουσειακή εκπαίδευση ορίζεται κυρίως από εκπαιδευτικές δράσεις σχολικών ομάδων σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς. Οι δράσεις αυτές αν και αποτελούν, εδώ και πολλά χρόνια, αναπόσπαστο στοιχείο της σχολικής εκπαίδευσης, δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμα, σε μεγάλο βαθμό, ερευνητικά την προσοχή των κοινωνικών επιστημών. Ως αποτέλεσμα, η κατανόηση του ρόλου αυτών των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ιστορική εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών στο ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο είναι σχετικά περιορισμένη και οι δυνατότητές τους σε σχέση με τα αναλυτικά προγράμματα ιστορίας δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί και αναπτυχθεί. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συμβολή στην ανάπτυξη αυτού του διαλόγου της μουσειακής με την ιστορική εκπαίδευση. Η εργασία διερευνά το ρόλο ενός ελληνικού ιστορικού-αρχαιολογικού μουσείου στη διαμόρφωση της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών του πρωτοβάθμιου σχολείου που το επισκέπτονται, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου τους. Το πλαίσιο αυτής της διερεύνησης περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μουσειοπαιδαγωγούς που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου, συνεντεύξεις με μαθητές και μαθήτριες μετά την επίσκεψή τους στο μουσείο, συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς-συνοδούς των μαθητικών ομάδων στο μουσείο, παρατήρηση των σχολικών ομάδων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος στο μουσείο και μελέτη σχετικού έντυπου υλικού του μουσείου. Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασίας διερευνούν ποιους στόχους έχει αυτό το μουσείο και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του σχετικά με την ιστορική καλλιέργεια του μαθητικού κοινού του, πώς χρησιμοποιεί τα αντικείμενα-εκθέματά του ως διδακτικά εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων του, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών, όπως αυτή διαμορφώνεται, στο παραπάνω πλαίσιο, σ’ ένα μουσειακό χώρο, καθώς και ποιοι παράγοντες την καθορίζουν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Historical culture
Primary education
Μουσειακή εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
History education
Ιστορική κουλτούρα
Μουσείο
Ιστορική εκπαίδευση
Ιστορική καλλιέργεια
Museum education

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-09-17T10:56:25Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)