Μελέτη της κατανομής και της βιοδραστικότητας σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Size distribution of organic pollutants and biological activity in ambient particulate matter
Μελέτη της κατανομής και της βιοδραστικότητας σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών

Χρυσικού, Λουκία Π.

The aim of the research was to investigate the distribution of organic compounds (PAHs, NPAHs, AHs, OCPs, PCBs) associated with size segregated atmospheric aerosols and to access the role of organic species in generating biological activities. The highest mean particulate matter and organic components concentrationswere obtained in the particle fraction <0,95μm. The size fraction <0,95μm presented the greatest biological activites (redox activity and mutagenicity)
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της κατά μέγεθος κατανομής οργανικών ρύπων (PAHs, NPAHs, AHs, OCPs, PCBs) στη σωματιδιακή φάση της ατμόσφαιρας αστικών περιοχών και της βιοδραστικότητας της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης. Το υψηλότερο ποσοστό της μάζας των αιωρούμενων σωματιδίων και των οργανισμών ενώσεων - στόχων κατανεμήθηκε στα σωματίδια <0,95μm. Οι υψηλότερες τιμές της οξειδοαναγωγικής και της μεταλλαξιγόνου δραστικότητας βρέθηκαν στο σωματιδιακό κλάσμα <0,95μm

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αστικές περιοχές
Οργανικοί ρύποι
Air, Pollution
Size distribution
Αιωρούμενα σωματίδια
Particulate matter
Αέρας, Ρύπανση
Βιοδραστικότητα αιωρούμενων σωματιδίων
Οργανικές ενώσεις
Biological activity
Organic compounds

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-18T06:14:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)