Διερεύνηση χαρακτηριστικών μάθησης σε επιχειρήσεις πληροφορικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Learning organizations: the case of information technology and communication enterprises
Διερεύνηση χαρακτηριστικών μάθησης σε επιχειρήσεις πληροφορικής

Σωτηράκη, Γραμματία

Σ την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, στην οποία ζούμε, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης και στην αξιοποίηση όλων των μελών τους, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους, τη βελτίωσή τους και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες τους. Στην προσπάθεια τους να μεταμορφωθούν σε οργανισμούς μάθησης, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν ανάλογα τον στρατηγικό προσανατολισμό τους, τη δομή τους, την οργανωσιακή κουλτούρα, και τις πολιτικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων τους, αναπτύσσουν δηλαδή πολιτικές και μηχανισμούς μάθησης. Η έννοια του οργανισμού μάθησης έχει αναπτυχτεί τις τελευταίες δεκαετίες από τους επιστήμονες και γίνεται όλο και πιο αξιοπρόσεκτη στο χώρο των επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τρόπο, με τον οποίο η μάθηση μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία. Ο οργανισμός μάθησης διευκολύνει την μάθηση όλων των μελών του, ώστε να είναι ικανά συνεχώς να βελτιώνονται, με αποτέλεσμα να ευνοείται η καινοτομία, η ευελιξία και η πρόοδος. Οι οργανισμοί μάθησης χαρακτηρίζονται από τη συνεργασία όλων των ατόμων και τη δημιουργική παραγωγή, τη διανομή και η διάχυση της γνώσης, ενώ η κουλτούρα του είναι βασισμένη στην επιθυμία για μάθηση και βελτίωση, την οποία μοιράζονται όλα τα μέλη του οργανισμού. Ακόμη, οι πολιτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, αποτελούν τεχνικές διοίκησης, που συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες, καινοτόμες, αποτελεσματικές και να επωφελούνται από τις αλλαγές που εκτυλίσσονται στο περιβάλλον τους. Η μελέτη διερευνά τα χαρακτηριστικά οργανισμών μάθησης σε δύο ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου, παρόλο που διατηρούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μοντέλων οργανισμών, έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν στοιχεία οργανισμών μάθησης, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις αγοράς. Οι διαστάσεις της οργανωσιακής μάθησης, που αφορούν την απόκτηση, ερμηνεία, διανομή, ερμηνεία και αποθήκευση της γνώσης, είναι αναπτυγμένες και στις δύο εταιρείες σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ η οργανωσιακή τους κουλτούρα, κατά ένα μέρος, χαρακτηρίζεται από συνεργασία και ομαδικό πνεύμα. Επίσης, και στις δύο εταιρείες, με μικρές διαφορές, εφαρμόζονται σχετικά, σύγχρονες πολιτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων που ευνοούν την ανάπτυξη χαρακτηριστικών οργανισμών μάθησης. Η μετατροπή ενός οργανισμού σε οργανισμό μάθησης, δεν είναι απλή διαδικασία, απαιτεί χρόνο και εξαρτάται από την ικανότητα της κάθε επιχείρησης να κατανοήσει τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Είναι απαραίτητο οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να αναπτύξουν συστηματικούς μηχανισμούς ανάπτυξης της οργανωσιακής γνώσης και διοίκησης και μάθηση, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις γνωστικές τους δυνατότητες και να περιορίσουν τις ελλείψεις των γνωστικών τους πόρων.
Νowadays, in the information and knowledge-based society, an increasing number of companies emphasize in the effective use of knowledge management and the exploitation of their employees’ skills in order to achieve in solving their problems, developing and providing higher quality services to their clients. Companies, while trying to transform into learning organizations, adjust their strategic orientation, their structure, their organizational culture and their human resources management policies and thus they develop learning policies and mechanisms. An increasing interest about the ways knowledge can improve operational functions has lead scientists to develop the meaning of the “learning organization”, which draws more and more attention into the companies’ field. The learning organization enables its members to gain knowledge so as to be capable of continuous improvement and therefore to promote innovation, flexibility and progress. Cooperation between all parties, creative production, knowledge distribution and diffusion characterize learning organizations while its culture is based on its members’ shared desire for knowledge and improvement. Moreover, human resources management policies are management techniques, that contribute in such a way to the business function, that companies can be flexible, innovative and effective and can benefit from the changes that take place in their environment. The present study aims to inquire learning organization characteristics in two Greek companies, active in the ICT field. Research indicates that, although these companies maintain some of the traditional organizational characteristics, they have begun to incorporate learning organizations’ elements in order to correspond to the new market demands. The organizational knowledge dimensions, regarding acquisition, interpretation, distribution and storage of knowledge are sufficiently located in both companies while their organizational culture partly suggests the existence of cooperation and team spirit. In addition, more or less, modern HRM policies are implemented in both companies, promoting the development and incorporation of learning organizations’ characteristics. The transformation into a learning organization is a time consuming, complex procedure that depends on each company‘s ability to perceive the significance of its human capital. Modern organizations and companies have to develop methodical mechanisms of organizational knowledge, management and learning in order to take advantage of their cognitive capabilities and restrain the lack of their cognitive resources.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Οργανωσιακή μάθηση
Organizational culture
Learning organization
Διαχείριση γνώσης
Oranganizational learning
Οργανισμός μάθησης
Οργανωσιακή κουλτούρα
Knowledge management
Human resources management policies

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-18T10:14:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.