Διασπορά των αιρωούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Dispretion of aerosols in Mediterannean
Διασπορά των αιρωούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου

Διγένογλου, Αικατερίνη Θεοδώρου

Η ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού, ο πολλαπλασιασμός των μέσων παραγωγής και μεταφοράς, η εντεινόμενη βιομηχανική δραστηριότητα και η αστικοποίηση έχουν επιφέρει στο περιβάλλον των πόλεων σημαντική μεταβολή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να είναι εμφανείς οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κλίμα τόσο σε μεγάλη κλίμακα όσο και τοπικά. Έτσι στις αστικές περιοχές έχουμε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της ομίχλης, ελάττωση της ορατότητας, αύξηση της νέφωσης και των βροχοπτώσεων. Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα η έκλυση των ρύπων στην ατμόσφαιρα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την μεταβολή του θερμικού ισοζυγίου του συστήματος γης ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα, τα σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, είναι μία από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ρυπαντών. Αυτά λαμβάνουν μέρος στη χημεία της ατμόσφαιρας ενώ συμμετέχουν και στο συνολικό ισοζύγιο ενέργειας στην ατμόσφαιρα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή των αιωρουμένων σωματιδίων στις τοπικές και παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Επίσης τα σωματίδια αυτά επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου που εκτίθεται σε αυτά, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων παθήσεων ή την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων του αναπνευστικού και καρδιακού συστήματος. Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων απορρύπανσης, καθώς και τον εντοπισμό των πηγών αυτών των σωματιδίων ώστε να γίνει δυνατή η μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρα, με τη θέσπιση κανόνων και ορίων εκπομπής. Στη εργασία αυτή αρχικά θα μιλήσουμε για τα αιωρούμενα σωματίδια, το μέγεθός τους, τις μορφές που αυτά εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα καθώς και της πηγές προέλευσής τους (Κεφάλαιο 1). Στη συνέχεια, θα γίνει περιληπτική αναφορά στους μηχανισμούς παραγωγής των αερολυμάτων, στις διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται τα αιωρήματα και τους μηχανισμούς απομάκρυνσης από την ατμόσφαιρα (Κεφάλαιο 2). Κατόπιν, θα αναλύσουμε τις ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων όπως οπτική συμπεριφορά, ταχύτητα πτώσης, οπτικό βάθος, σκέδαση και απορρόφηση ακτινοβολίας (Κεφάλαιο 3) και την ταξινόμηση τους ως προς το μέγεθός τους (κεφάλαιο 4). Τέλος, θα αναφερθούν οι επιπτώσεις των 8 αιωρούμενων σωματιδίων στην ορατότητα, στο κλίμα και στην υγεία του ανθρώπου (Κεφάλαιο 5). Στο Κεφάλαιο 6 θα ακολουθήσει αναφορά στο δίκτυο AERONET της Nasa και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει στο κοινό, καθώς και στο φωτόμετρο Cimel και τις λειτουργίες του. Στο σημείο αυτό (Κεφάλιο 7), με τη βοήθεια των φασματικών μετρήσεων της ακτινοβολίας για τους προεπιλεγμένους σταθμούς της Μεσογείου του δικτύου AERONET, θα μελετηθούν οι οπτικές ιδιότητες των αιωρημάτων όπως το οπτικό βάθος (ΑΟΤ) στα 440 nm και 675 nm και ο συντελεστής Angstrom (α 440-675 nm) και θα παρουσιαστούν τα αντίστοιχα γραφήματα για κάθε σταθμό διαφορετικά. Τέλος, από τα δεδομένα που έχουμε για κάθε σταθμό, θα επιλεχθούν οι ημερομηνίες όπου παρατηρείται μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα (Κεφάλαιο 8), σύμφωνα με την τροχιά των επτά προηγούμενων ημερών (Back Trajectory Analyses) και θα αναφερθούν τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής.
In nowadays many factors like, the sharp increase of the population, the emergence of the production, the grow of industrial areas, and the urbanization, have contributed in the change of the constituents of the atmospheric air in the modern cities. The last years the results of the pollution of the atmosphere have became obvious both in large and local scales. For example, in the urban areas some weather effects like, Scotch mist or lack of visibility are observed more often than previous years. In a global scale also, the huge emission of impurity has contributed in the change of atmosphere’s thermal balance. More specific, the aerosols in the atmosphere are very important sources of impurity. Because they take part in the total energy balance and the chemistry of the atmosphere, they can affect the weather changes in local and global level. Also they have hazard effects in the human health, since they are responsible for the development of new diseases. All the above show the importance of taking protection measures for the global environment. Initial this survey tries to describe the size, the complexity and the source of aerosols (Chapter 1). Then it moves on a detailed analysis of the production process of air waste, the functions of air minutes and the release mechanism of the atmosphere (Chapter 2). Next it follows an analysis of their properties like, visual behavior, fall speed, optical depth, dissipation, radiation absorption (Chapter 3) and their size classification (Chapter 4). Finally, there is a reference for the effects of aerosols in human’s health, visibility, and climate (Chapter 5). In Chapter 6 follows a report of NASA ‘s AERONET network and a description of the function of Cimel photometer. At last,(Chapter 7), the survey makes an attempt to measure the optical properties of aerosols, with the help of spectral radiation measures, for the predefined stations in Mediterranean Sea of AERONET network. More analytical the optical depth at 440nm and 675nm and the Angstrom factor (440nm-675nm) will be presented in graphs for each station. Finally, the survey ends with a Back Trajectory Analysis of the transposition of Sachara’s dust, from the data of each station.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Aeronet nasa
Δίκτυο Aeronet Nasa
Αιωρούμενα σωματίδια
Back trajectory analysis
Συντελεστής Angstrom
Optical depth
Anstrom parameters
Aerosols
Οπτικό βάθος
Μορφές αιωρούμενων σωματιδίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-21T09:58:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.