Καταγραφή του δείκτη καταστροφής αρθρώσεων JAOIX (Juvenile arthritis damage Index) σε ενήλικες ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Evaluation of JAOIX (Juvenile arthritis damage Index) in adults with juvenile idiopathic arthritis
Καταγραφή του δείκτη καταστροφής αρθρώσεων JAOIX (Juvenile arthritis damage Index) σε ενήλικες ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα

ΝΙκηφόρου, Δήμητρα Χρήστου

Ο όρος νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ) αναφέρεται σε μια ετερογένη ομάδα παιδιατρικών νοσημάτων, με κοινό παρανομαστή τη χρόνια αρθρίτιδα. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια της ILAR (International Association of Leagues for Rheumatology) υπάρχουν επτά κατηγορίες ΝΙΑ: η συστηματική αρθρίτιδα, η ολιγοαρθρίτιδα, η πολυαρθρίτιδα με αρνητικό ρευματοειδή παράγοντα, η πολυαρθρίτιδα με θετικό ρευματοειδή παράγοντα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα αρθρίτιδα και η αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα. Η διάγνωση της ΝΙΑ γίνεται με αποκλεισμό όλων των άλλων πιθανών νοσημάτων, ενώ για την παρακολούθηση των ασθενών χρησιμοποιούνται αιματολογικές εξετάσεις και ακτινολογικός έλεγχος. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί δείκτες λειτουργικότητας των ασθενών (CHAQ, HAQ), δείκτες ενεργότητας (DAS28) και δείκτες καταστροφής αρθρώσεων (ROM, JADIX). Η ΝΙΑ είναι ένα χρόνιο νόσημα που μπορεί να είναι ενεργό και στην ενήλικη ζωή των ασθενών αυτών. Οι συνέπειες στη σωματική ανάπτυξη, στην υγεία, στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ασθενών είναι σημαντικές. Ο βαθμός αναπηρίας μπορεί να επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής τους. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή του δείκτη καταστροφής των αρθρώσεων και εξωαρθρικών καταστροφών JADIX, αλλά και των δεικτών λειτουργικότητας HAQ, και ενεργότητας DAS28 σε ενήλικους ασθενείς με ολιγοαρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα. Στην μελέτη συμμετείχαν 8 ασθενείς με ΝΙΑ (2 με ολιγοαρθρίτιδα, 3 με πολυαρθρίτιδα με θετικό RF και 3 με αρνητικό RF). Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκαν οι δείκτες JADIX, HAQ και DAS28. Ο μέσος όρος του δείκτη αρθρικής καταστροφής JADI-Α στους ασθενείς ήταν 6.25/72, ενώ οι ασθενείς με ολιγοαρθρίτιδα δεν είχαν αρθρικές καταστροφές. Το 62.5% των ασθενών είχαν βλάβη σε τουλάχιστο μία άρθρωση. Κανένας ασθενής δεν είχε εξωαρθρικές καταστροφές (JADI-Ε). Σύμφωνα με τον DAS28 5 ασθενείς ήταν σε ύφεση (2 χωρίς θεραπεία και 3 με θεραπεία), 1 είχε μικρή ενεργότητα και 2 μέτρια. Όλοι οι ασθενείς είχαν καλή λειτουργικότητα με μέσο όρο HAQ 0.1925. Οι ασθενείς είχαν χαμηλούς δείκτες καταστροφής αρθρώσεων, ενεργότητας και λειτουργικότητας. Σε αυτό ίσως συνέβαλε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς τέθηκαν νωρίς σε θεραπεία από ειδικό παιδορευματολόγο και υποβλήθηκαν σε φυσικοθεραπεία. Δυστυχώς το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό για γενικεύσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο δείκτης JADIX εφαρμόστηκε σε ενήλικες ασθενείς με ΝΙΑ. Για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν υπάρχει αντίστοιχος δείκτης, οπότε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της καταστροφής των αρθρώσεων και στους ενήλικες.
Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) refers to a heterogeneous group of pediatric diseases that have in common chronic joint inflammation. According to the ILAR (International Association of Leagues for Rheumatology), there are seven forms of JIA: systemic arthritis, oligoarhritis, polyarthritis rheumatoid factor negative, polyarthritis rheumatoid factor positive, psoriatic arthritis, enthesitis related arthritis and undifferentiated arthritis. The diagnosis is based on the exclusion of other possible diseases. Laboratory tests and x-rays, are used for the patients follow up. Indexes for health assessment (HAQ, CHAQ), disease activity (DAS28), and articular damaged (JADIX) are developed. JIA is a chronic disease, which could be active not only in childhood but also in adulthood. The effects on growth, health, psychological and social and professional development of the patients are important. Articular damage can affect every aspect of their life. The aim of this study was to evaluate the articular and extra-articular damage index JADIX, the health assessment index HAQ and disease activity index DAS28 in adult patients with oligoarthritis and polyarthritis. Eight patients took part in this study (2 with oligoarthritis, 3 with polyarthritis RF positive and 3 with polyarthritis RF negative). JADIX, HAQ and DAS28 were performed in all patients. The median articular damage index, JADI-A was 6.25/72. Patients with oligoarticular juvenile arthritis did not have articular damage. The 62.5% of the patients had damage at least in one joint. None of the patients had extra-articular damage (JADI-E). According to DAS28, 5 patients were in remission (3 with and 2 without therapy), 1 had small activity, and 2 moderate. All patients had good health assessment with median HAQ 0.1925. The patients had low articular damage index, health assessment, and activity index. All patients were on medication from the beginning of their disease by a paediatrician specialised in rheumatic diseases. They also had physiotherapy. Unfortunately the small number of the patients does not allow conclusions. The JADIX index was applied on adult patients with JIA. Rheumatoid arthritis has not an index for joint damage, so this index could be applied on adults with rheumatoid arthritis too.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενήλικες
JAOIX
Adults
Δείκτης καταστροφής αροροσόων
Νεναική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
Juvenile idiopathic arthritis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-21T11:07:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)