Nano-structural characterization of CrN/TiN multilayer films

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νανοδομικός χαρακτηρισμός πολυστωματικών υμενίων CrN/TiN
Nano-structural characterization of CrN/TiN multilayer films

Μπρέζα, Αικατερίνη Χρήστου

Λεπτά υμένια νιτριδίου του χρωμίου (CrN) και νιτριδίου του τιτανίου (TiN), αναπτύχθηκαν ως διαδοχικά, εναλλασσόμενα στρώματα με την τεχνική Closed Field Unbalanced Reactive Magnetron Sputtering πάνω σε υπόστρωμα κρυσταλλικού πυριτίου Si(100). Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκαν δύο αντιδιαμετρικοί στόχοι Cr και Ti καθαρότητας 99,99%, σε μικτή ατμόσφαιρα N2/Ar, όπου N2 είναι το αντιδρών αέριο και Ar το sputtering. Οι διαφορετικές παράμετροι κατά την εναπόθεση των υμενίων ήταν η τάση πόλωσης του υποστρώματος Vb και ο χρόνος εναπόθεσης t ενώ η ταχύτητα περιστροφής του υποστρώματος ήταν η ίδια. Δείγματα εγκάρσιας διατομής των υμενίων μελετήθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης, συμβατική και υψηλής διακριτικής ικανότητας. Προέκυψαν συμπεράσματα για την εξάρτηση των δομικών χαρακτηριστικών των υμενίων από τις συνθήκες ανάπτυξης. Ο πολυστρωματικός χαρακτήρας σε τμήματα όλων των εξεταζόμενων υμενίων. Συγκεκριμένα για Vb=Vfloating=+24V και t=10min η εναλλαγή των στρωμάτων των νιτριδίων παρατηρήθηκε μόνο στα πρώτα 50nm ενώ η ανάπτυξη του υπόλοιπου υμενίου γίνεται υπό τη μορφή κολωνοειδών κρυστάλλων, κάθετων στο υπόστρωμα. Για Vb=-50V και t=10min ο πολυστρωματικός χαρακτήρας του υμενίου παρατηρήθηκε για τα πρώτα περίπου 120nm ακόμα και μέσα στους κολωνοειδείς νανοκρυστάλλους που σχηματίζονται από τη βάση ως την επιφάνειά του. Το πάχος του κάθε στρώματος είναι 5,3-5,5nm. Τέλος, για Vb=Vfloating και t=5min διακρίνονται δύο ζώνες στο υμένιο με πάχη 50nm και 120nm αντίστοιχα. Η εναλλαγή των στρωμάτων είναι εμφανής μόνο στη δεύτερη ζώνη. Όσον αφορά τη νανοδομή τους, τα υμένια είναι όλα πολυκρυσταλλικά και επίσης δεν παρατηρείται εκτεταμένα κάποιος προτιμητέος προσανατολισμός των κρυσταλλιτών ως προς το υπόστρωμα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, τα νιτρίδια αναπτύσσονται επιταξιακά στο εσωτερικό των κολωνοειδών νανοκρυστάλλων. Σε όλα τα δείγματα παρατηρήθηκε επίσης σε μικρές περιοχές εναλλαγή των νιτριδίων χωρίς μεταβολή στις πλεγματικές τους σταθερές, κάτι που υποδηλώνει ότι οι δομές είναι υπό τάση.
Cromium nitride and titanium nitride (CrN–TiN) thin films were deposited as successive, alternating layers on Si(100) substrates using a Closed Field Unbalanced Reactive Magnetron Sputtering method (CF-UBRMS) at various substrate biases (Vb) and deposition times t. Electron microscopic study of cross-sectional samples reveals that the structural properties of the films depend on the growing conditions. The multilayer character was partially observed in all three films. In the case of Vb=Vfloating =+24V and t=10min, multilayers are shown only at the first 50nm while the rest of the film consists of columnar nanocrystals. In the case of Vb=-50V and t=10min the multilayer character was observed at the first 120nm even inside the columnar crystals that are formed from the base up to the surface of the film. For Vb= Vfloating and t=5min, also two zones are observed. Multilayers are present only at the second zone. High resolution electron microscopy (HREM) images show that the films are polysrystalline. Very often, in the nanocrystals, the alternating layers of the two nitrides are grown epitaxially one to the other, but with no preferred orientation regarding to the substrate. Moreover, in certain cases no difference between the lattice parameters of the layers was observed, denoting that the layers are under stress.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νιτρίδιο του τιτανίου
Multilayer coating
Transmission electron microscopy
Πολυστρωματικές επικαλύψεις
Titanium nitride
Cromium nitride
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία διέλευσης
Νιτρίδιο του χρωμίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-22T07:05:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.