Τίμιο παιχνίδι, προσανατολισμός στόχων επίτευξης και αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Fair play, goal orientations and motivational climate in students of secondary school in a physical education context
Τίμιο παιχνίδι, προσανατολισμός στόχων επίτευξης και αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Τσιόπας, Ιωάννης Αθανασίου

The purpose of the present study was to examine fair-play behaviours in a physical education context in relation to goal orientations and motivational climate. Participants were 554 students (278 boys and 276 girls) aged 13 to 15 years old. Students completed questionnaires assessing goal orientations, motivational climate and Fair-Play behaviours. Three-way MANOVA was calculated to test for differences in fair-play behaviours between gender, grade, and athletic status (athletes, nonathletes). The results revealed a significant main effect for gender on gamesmanship (F1,553= 9.44, p<.05) and cheating (F1,553= 10.29, p<.01), with boys scoring higher than girls and a significant main effect for grade on gamesmanship (F2,553= 5.57, p<.01), with grade 9 students scoring higher than grade 7 students, and on cheating (F2,553=5.93, p<.01) with grade 8 and 9 students scoring higher than grade 7 students. Also the results revealed a significant main effect of athletic status with respect to team-mates (F1,553= 17.39, p<.01) and conventions (F1,553= 9.14, p<.001), with athletes-students scoring higher than non-athletes. Furthermore, a significant interaction between gender, grade, and athletic status on gamesmanship emerged (F2, 553= 4.43, p<.05). Correlations were calculated to test relationships between goal orientations, motivational climate and fair-play dimensions. The results revealed that task orientation and mastery climate were positively related to respect for team-mates and respect for conventions and negatively related to gamesmanship and cheating. Performance climate was positively related to cheating. In conclusion, this study found that both dispositional (goal orientation) and perceptions of situational factors (motivational climate) influence students’ endorsement of prosocial or antisocial behaviors of fair-play.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού στο χώρο της φυσικής αγωγής, σε σχέση με τον προσανατολισμό των στόχων επίτευξης των μαθητών και το κλίμα παρακίνησης που δίνει έμφαση καθηγητής. Οι συμμετέχοντες ήταν 554 μαθητές (278 αγόρια και 276 κορίτσια) ηλικίας 13 έως 15 χρόνων. Οι μαθητές συμπληρώσανε ερωτηματολόγια που αξιολογήσανε τον προσανατολισμό των στόχων επίτευξης, το κλίμα παρακίνησης του καθηγητή και τις συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού. Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (three-way MANOVA) εφαρμόστηκε για να εξεταστούν πιθανές διαφορές στις συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού μεταξύ του φύλου, της τάξης και της αθλητικής ιδιότητας (αθλητής-μη αθλητής). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν σημαντική κύρια επίδραση του φύλου στους παράγοντες, «τέχνη νίκης» (F1,553= 9.44, p<.05) και στο «κλέψιμο» (F1,553= 10.29, p<.01), με τα αγόρια να παρουσιάζουν υψηλότερα σκορ σε σχέση με τα κορίτσια. Η τάξη παρουσίασε σημαντική κύρια επίδραση στους παράγοντες, «τέχνη νίκης» (F2,553= 5.57, p<.01) με τους μαθητές της Γ΄ τάξης να έχουν υψηλότερα σκορ σε σχέση με τους μαθητές της Α΄τάξης και στο «κλέψιμο» (F2,553=5.93, p<.01), όπου οι μαθητές της Γ΄τάξης και της Β΄τάξης εμφανίσανε υψηλότερα σκορ σε σχέση με τους μαθητές της Α΄τάξης. Επίσης η αθλητική ιδιότητα (αθλητής-μη αθλητής) είχε σημαντική κύρια επίδραση στους παράγοντες, «σεβασμός στους συμπαίκτες» (F1,553= 17.39, p<.01) και «τυπικότητες των σπορ» (F1,553= 9.14, p<.001), όπου οι μαθητές-αθλητές σημείωσαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους μαθητές-μη αθλητές. Επιπλέον καταγράφηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών παραγόντων (φύλο, τάξη, αθλητής) στην διάσταση «τέχνη νίκης» του τίμιου παιχνιδιού (F2, 553= 4.43, p<.05). Οι συσχετίσεις φανέρωσαν τις σχέσεις μεταξύ των προσανατολισμών των στόχων, του κλίματος παρακίνησης και των διαστάσεων του τίμιου παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο προσανατολισμός των στόχων στην μάθηση και το αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης με έμφαση στην μάθηση, συσχετιζόταν θετικά με το σεβασμό στους συμπαίκτες και το σεβασμό στις τυπικότητες των σπορ και αρνητικά με την τέχνη νίκης και το κλέψιμο. Το αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης με έμφαση στην απόδοση συσχετιζόταν θετικά με το κλέψιμο. Συμπερασματικά από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι παράγοντες προδιάθεσης (προσανατολισμός των στόχων επίτευξης) και η αντίληψη περιβαλλοντικών παραγόντων (αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης), επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό επιδοκιμασίας και εμφάνισης συχνότερων θετικών ή αρνητικών συμπεριφορών του τίμιου παιχνιδιού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φυσική αγωγή
Motivational climate
Ηθική ανάπτυξη
Fair play
Τίμιο παιχνίδι
Goal orientation
Moral development
Physical education
Κλίμα παρακίνησης
Προσανατολισμός στόχων επίτευξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-22T08:55:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.