Η απαγόρευση της non reformatio in pejus στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Η απαγόρευση της non reformatio in pejus στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

Σπηλιόπουλος, Χρίστος Σπυρίδωνος

The prohibition of the non reformatio in pejus as far as the Penal Procedural Law is concerned constitutes the central issue of thiw diplomatic essay. The introduction includes a synoptic reference to the historic origin of the institution, as well as the way it was incorporated into the internal legislation . In the first chapter the theoretical fundamental of the principle is attempted with a relevant reference to the various theoretical approachments. In the next chapter the extent of the principle at the greek penal system is examined in detail, as well as this principle influences the legal means that the Code of Penal Procedure enacts. The two final chapters are referred to the kinds and the exceptions of the principle. Finally, there are also juridical decisions and the relevant bibliography.
Κεντρικό θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αρχή της "non reformatio in pejus". στην εισαγωγή γίνεται συνοπτική αναφορά στη στην ιστορική καταγωγή του θεσμού, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική νομοθεσία. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρητική θεμελίωση της αρχής, όπως αυτή επιχειρήθηκε μέσω διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεατι λεπτομερώς η έκταση του θεσμού στο ελληνικό σύστημα της ποινικής διαδικασίας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τα ένδικα μέσα που θεσπίζει ο ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται αναφορά στα είδη και στις εξαιρέσεις της αρχής. Παρατίθενται αποφάσεις δικαστηρίων και η σχετική βιβλιογραφία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Deterioration of the defendant's position
Απαγόρευση θέσης κατηγορούμενου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-22T09:16:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)