δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συγκριτική μελέτη σχεδίασης στοιχειοκεραιών με χρήση μεθόδων ορθοκανονικοποίησης
Orthogonal methods for array synthesis

Βαγενάς, Στέφανος Χρήστου

Orthogonalization methods for array synthesis are presented in this study. The classical Gram-Schmidt orthogonalization procedure is described. Moreover, the modified Gram-Schmidt orthogonalization procedure is explained. Finally, the technique of re-orthogonalization is given. Orthogonal methods are combined when they are used in antenna synthesis problems. For different design cases the best method is given. Furthermore, the numerical stability of each algorithm is studied. Depending on the number of sources and the mean distance between them, the limit of correct operation for each method is different. This limit will be presented and will show the usefulness of the modified method combined with the re-orthogonalization technique. Also, the form of the excitation coefficients is studied for specific design cases. Based on the symmetry that it is appeared, methods, which ensure the symmetry of the excitation coefficients, are developed. These methods are evaluated.
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι διάφορες μέθοδοι ορθοκανονικοποίησης, όπως αυτές εφαρμόζονται στο πρόβλημα της σχεδίασης κεραιών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και συγκρίνονται η κλασσική μέθοδος ορθοκανονικοποίησης Gram-Schmidt, η τροποποιημένη (modified) μέθοδος ορθοκανονικοποίησης Gram-Schmidt και η τεχνική της επανορθογωνιοποίησης (re-orthogonalization).Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες μορφές του αλγορίθμου ορθοκανονικοποίησης Gram-Schmidt εφαρμόζονται στη σχεδίαση μιας κεραίας. Επίσης, μελετάται η αριθμητική ευστάθεια της κάθε μεθόδου. Για κάθε μέθοδο προσδιορίζεται το όριο ορθής λειτουργίας, πέρα από το οποίο η εκάστοτε μέθοδος αποτυγχάνει να προσεγγίσει με ικανοποιητική ακρίβεια το επιθυμητό διάγραμμα ακτινοβολίας της υπό σχεδίασης κεραίας. Το όριο αυτό είναι συνάρτηση του αριθμού των πηγών της κεραίας και της ισαπόστασης μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, για κάθε σχεδιαστική περίπτωση δίνεται καλύτερη μέθοδος, δηλαδή η μέθοδος, που συνοδεύεται με το μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα στην προσέγγιση του επιθυμητού διαγράμματος ακτινοβολίας. Τέλος, μελετάται η μορφή των ρευμάτων διέγερσης των πηγών μιας κεραίας για συγκεκριμένες σχεδιαστικές περιπτώσεις.Με βάση τη συμμετρία, που εμφανίζεται στα ρεύματα διέγερσης, δημιουργούνται μέθοδοι, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συγκεκριμένης συμμετρίας. Για τις μεθόδους αυτές ελέγχεται η απόδοσή τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Array synthesis
Modified Gram Schmidt
Σχεδίαση κεραιών
Gram Schmidt algorithm
Reorthogonalization
Αλγόριθμος Gram-Schmidt
Orthogonal method
Ορθοκανονικοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-23T10:51:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.