δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η νεκρομαντεία στους Πέρσες του Αισχύλου
The necromancy in the Persae of Aeschylus

Βασιλείου, Βασίλειος Ανδρέα

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τίθεται η τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσαι» και συγκεκριμένα η πολύ γνωστή σκηνή της νεκρομαντείας (στ. 598-851). Κατά τη διάρκεια της σκηνής αυτής, η βασίλισσα των Περσών προσφέρει χοές στους χθόνιους θεούς και στο νεκρό σύζυγό της, Δαρείο, ενώ ο Χορός καλεί το πνεύμα του Δαρείου να εμφανιστεί στον Πάνω Κόσμο. Η παρουσία του είναι απαραίτητη, επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να συμβουλεύσει τους Πέρσες μετά την ήττα τους κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Στο πρώτο κεφάλαιο, μετά από μία σύντομη εισαγωγή στη νεκρομαντεία, επιχειρείται μία συγκριτική παρουσίαση των σκηνών νεκρομαντείας που εντοπίζουμε στον Όμηρο, τον Αισχύλο και το Λουκιανό, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζουμε τη δομή της αισχύλειας σκηνής νεκρομαντείας. Στο τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην εμφάνιση του Δαρείου και ειδικότερα σε ορισμένες αντιφάσεις που έχουν επισημανθεί στο λόγο του από μερίδα των μελετητών και στο τέταρτο εξετάζουμε το ζήτημα που προκύπτει σχετικά με τους παραλήπτες των χοών που προσφέρει η βασίλισσα. Στο πέμπτο κεφάλαιο μας απασχολούν δύο ζητήματα που εγείρονται μέσα από το δεύτερο στάσιμο, ενώ στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εστιάζουμε την προσοχή μας σε ορισμένες λέξεις, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον είτε λόγω της δυσκολίας τους είτε λόγω της σπανιότητάς τους.
In this dissertation we focus our interest on the tragedy ‘’The Persians’’ of Aeschylus and specifically on the very note scene of necromancy (vv. 598-851). During this scene, the queen of the Persians offers libations to the nether gods and to her dead husband, Dareios, while the Chorus evokes the spirit of Dareios, in order to appear in the Upper World. His presence is necessary, because he is the only one who can advise the Persians after their defeat in the sea fight of Salamis (480 B.C.). In the first chapter, after a brief introduction in the necromancy, we try to parallel this scene of necromancy with the scenes found in Homer and in Lucian. In the second chapter, we present the structure of the Aeschylian scene of necromancy and in the third one we focus our attention on the appearance of Dareios and specifically on some contradictions that have been noticed in his speech. In the forth chapter, we examine the matter which regards the recipients of the libations of the queen and in the fifth chapter we deal with two issues arising in the second stasimon. In the sixth and last chapter we cite some words of special interest either because of their difficulty either because of their rarity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Aeschylus
Persae
Necromancy
Νεκρομαντεία
Προφητεία
Χοές
Libations
Σαλαμίνα
Πέρσες
Salamis
Αισχύλος
Prophecy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-24T09:26:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.