Δημιουργία εργαλείου τυποποίησης αντιπροτύπων διοίκησης με τη χρήση οντολογίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development of management antipatte in Wirand, an automated tool for the detection of management antipatterns, by means of ontology
Δημιουργία εργαλείου τυποποίησης αντιπροτύπων διοίκησης με τη χρήση οντολογίας

Μητσοπούλου, Ευαγγελία Δημητρίου

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη των διοικητικών αντιπροτύπων που έχουν προσδιορισθεί από προηγούμενους ερευνητές και η προσπάθεια μετατροπή τους σε μορφή επεξεργάσιμη από τον υπολογιστή, προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους και η σωστή επιλογή τους από τους Project Managers. Αφού διατυπωθούν οι ορισμοί και η δομή των σχεδιαστικών προτύπων, των διοικητικών αντιπροτύπων καθώς οι μεταξύ τους διαφορές γίνεται στη συνέχεια μία βιβλιογραφική ανασκόπηση προσπαθειών σχετικά με την αυτοματοποίηση (formalisation) των σχεδιαστικών προτύπων. Στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης ανασκόπησης προκύπτει η διατύπωση ενός μοντέλου αρχιτεκτονικής αυτοματοποίησης προτύπων. Στο προτεινόμενο μοντέλο χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνολογίες, η επεξήγηση των οποίων γίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Από τα πορίσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έγινε προηγουμένως, επιλέχθηκαν δύο λογισμικά εργαλεία προς μελέτη, το WebofPatterns και Design Pattern Wizard. Από τα δύο αυτά εργαλεία, το Design Pattern Wizard χρησιμοποιήθηκε ως βασικός άξονας για τη δημιουργία αντίστοιχου εργαλείου αυτοματοποίησης που να λειτουργεί και για τα διοικητικά αντιπρότυπα (Management Antipatterns). Η μελέτη και των δύο λογισμικών έγινε στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, την Eclipse, η περιγραφή της οποίας γίνεται σε αντίστοιχο κεφάλαιο. Στο τέλος της παρούσης εργασίας, εξάγονται κάποια συμπεράσματα από την προηγούμενη μελέτη και διατυπώνονται ταυτόχρονα προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
The purpose of this project is the study of managerial antipatterns in Project Management that have already been determined by other researchers and the effort to convert them into a machine/computer processable format, so as their detection to be more easy, and their choice from the Project Managers to be more correct. After the presentation of the definitions and structure of the design patterns and managerial antipatterns, as well as the differences between these two terms, a bibliographical overview takes place, investigating similar approaches to the formalization of patterns and antipatterns. As a result from the above overview, arises the proposal of an architectural model for the formalization of design patterns. In this model there are mentioned some technologies, the definition and functionality of which are described later in the same chapter. Among the most important outcomes from the above overview is the necessity to focus on two software tools, the WOP and the Design Pattern Wizard. Between these two tools, Design Pattern Wizard was used as the axon for the development of a new tool, capable to support the formalization of Manage mental Antipatterns. The study and analysis of these tools was done in the popular platform for the development of open-source products, Eclipse. The interface of Eclipse is described in the appropriate chapter. At the end of this project, we came to some conclusions and proposed some ideas for future work.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρότυπα/αντιπρότυπα σχεδιαστικά
Αντιπρότυπα διοίκησης
Managerial antipatterns
Τυποποίηση προτύπων/αντιπροτύπων
Tools for the administration of ontologies
Εργαλεία διαχείρισης οντολογιών
Αντίχνευση προτύπων, αντιπροτύπων
Desing patterns/antipatterns
Semantic web/ontology languages
Detection fo patterns/antipatterns
Σημασιολογικό διαδίκτυο/γλώσσες οντολογιών
Formalisation patterns/antipatterns

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-24T11:42:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)