Αδρή κινητικότητα Γηγενών Ελλήνων, Τσιγγάνων και Παλιννοστούντων/ Αλλοδαπών σχολικής ηλικίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Gross Motor Development of native Greeks, Roma and Immigrants, age of 7-10 years old.
Αδρή κινητικότητα Γηγενών Ελλήνων, Τσιγγάνων και Παλιννοστούντων/ Αλλοδαπών σχολικής ηλικίας.

Αρζόγλου, Δέσποινα Ιωσήφ

The purpose of the study was to estimate and compare the levels of Gross Motor Development, of children came from families of minorities (Roma and Immigrants) with those of native Greeks, aged 7 until 10 years. In this study participated 180 children of both genders, 60 Roma children, 60 immigrant children and 60 native Greek children, who attended an elementary school in Thessaloniki. The Test of Gross Motor Development (Ulrich, 1985) was used to assess the fundamental motor skills (seven locomotors skills and five manipulative skills).One Way ANOVA, was used for the statistical processing of the results and the differences between the groups were checked with Post Hoc Analysis. The significance level was determined at 0.05 (p < 0.05). The results indicated that there were significant statistical differences between the three groups in locomotor skills (p < .01), in manipulative skills (p < .05), as well as, in Gross Motor Development Quotient (p < .01). In conclusion, native Greek Children of school age was better than Roma and Immigrant Children in Gross Motor Development. These findings may be due to the decreased levels of minorities to participate in organised physical activities after school, as well as in the decreased parental influence for participation.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση και η σύγκριση των επιπέδων αδρής κινητικότητας, παιδιών ηλικίας 7 έως 10 ετών, που προέρχονται από οικογένειες μειονοτήτων (Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων / Αλλοδαπών) με εκείνα των γηγενών Ελλήνων. Στη μελέτη συμμετείχαν 180 παιδιά (60 γηγενή Ελληνόπουλα, 60 Τσιγγάνοι και 60 Παλιννοστούντες / Αλλοδαποί), που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. Για την εκτίμηση της αδρής κινητικότητας χρησιμοποιήθηκε το Τεστ Αδρής Κινητικής Ανάπτυξης (Test of Gross Motor Development, TGMD, Ulrich, 1985). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης σε ένα παράγοντα (One Way Anova) και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ελέγχθηκαν με post hoc ανάλυση.Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p < .05. Από τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων στις δεξιότητες μετακίνησης (p < .01), στις δεξιότητες χειρισμού (p < .05), καθώς και στη γενική κινητική επιδεξιότητα (p < .01). Από την παρούσα μελέτη συμπεραίνεται ότι γηγενείς Έλληνες σχολικής ηλικίας, υπερείχαν έναντι των Τσιγγάνων και των Παλιννοστούντων /Αλλοδαπών στην αδρή κινητικότητα. Το εύρημα αυτό πιθανά οφείλεται στα μειωμένα επίπεδα συμμετοχής των παιδιών των μειονοτήτων σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες εκτός σχολείου, καθώς και στη μειωμένη γονική παρακίνηση για συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παλιννοστούντες
Manipulative skills
Δεξιότητες μετακινήσεις
Γηγενείς έλληνες
Native greeks
Δεξιότητες χειρισμού
Roma
Αδρή κινητικότητα
Locomotor skills
Immigrants
Τσιγγάνοι
Gross motor development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-25T09:31:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.