Στατιστικές και υπολογιστικές μέθοδοι ανάπτυξης, βελτίωσης και σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης κόστους λογισμικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Statistical and computational methods of developing, improving and comparing software cost estimation models
Στατιστικές και υπολογιστικές μέθοδοι ανάπτυξης, βελτίωσης και σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης κόστους λογισμικού

Μήττας, Νικόλαος Α.

Η εκτίμηση κόστους λογισμικής αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες για την παράδοση έργων λογισμικού εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών. Η ερευνητική προσπάθεια στα πλαίσια της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στην εισαγωγή και μελέτη στατιστικών και υπολογιστικών μεθόδων με σκοπό τη στατιστική σύγκριση των μεθόδων εκτίμησης, τη βελτίωση μιας γνωστής εκτίμησης και τέλος, την ανάπτυξη μίας νέας μεθοδολογίας μοντελοποίησης του κόστους που συνδυάζει δύο από τα πιο γνωστά μοντέλα του ερευνητικού πεδίου. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή τεχνικών αναδειγματοληψίας και προτείνεται ένα γραφικό πλαίσιο εργασίας για τη σύγκριση μοντέλων μελετάται και η απόδοση που βασίζονται σε δεδομένα ενός ή πολλών οργανισμών. Στο μέρος της βελτίωσης προτείνεται μια αναδειγματοληπτική τεχνική για την μέθοδο της Εκτίμησης με Αναλογίες. Στον άξονα της ανάπτυξης μοντέλων συνδυάζουμε δύο τεχνικές, την παραμετρική και τη μη-παραμετρική παλινδρόμηση σε ένα ημι-παραμετρικό μοντέλο
The pelthora of software cost estimation models reveals that the prediction of the cost of a new software project is a vital task affecting the well-balanced management of the development process. The present dissertation deals with the introduction of statistical and computational methods for the comparison, improvement and development of software cost estimation models. In this dissertation, the use of statistical simulation tools and graphical tools is proposed in order to compare the alternative models. Moreover, we exploit the relation of EbA method to the nearest neighbor non-parametric regression in order to reduce the prediction error with a resampling procedure. Finally, we propose a semi-parametric model on order to combine the parametric and non-parametric regresssion. In this way, we achieve to produce more accurate estimates of cost

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Τεχνολογία λογισμικού
Πρόβλεψη
Estimation by analogy
Στατιστικές και υπολογιστικές μέθοδοι
Statistical and computational methods
Εκτίμηση κόστους λογισμικού
Prediction
Αναδειγματοληψία
Software cost estimation
Εκτίμηση με αναλογίες
Resampling
Software engineering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-25T10:45:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)