Ασθενείς και προϊστορικές κοινωνίες στο Αιγαίο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Diseases and prehistoric societies in the Aegean area
Ασθενείς και προϊστορικές κοινωνίες στο Αιγαίο

Τσιχλή, Ελευθερία Ιωάννη

Η εργασία με τίτλο «ασθένειες και προϊστορικές κοινωνίες στο Αιγαίο» διαπραγματεύεται τα επίπεδα υγείας σε σχέση με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των προϊστορικών κοινωνιών στον Ελλαδικό χώρο. Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση και σύνθεση των σκελετικών δεδομένων από ανεσκαμμένες προϊστορικές θέσεις της Ελλάδας. Σκοπός της είναι, αφού γίνει μια συνολική θεώρηση των επιπέδων υγείας σε διαχρονικό επίπεδο στην περιοχή του Αιγαίου, να επιχειρηθεί η σύνδεση των συμπερασμάτων για την υγεία με τα αρχαιολογικά δεδομένα. Με τη σύνθεση των δεδομένων, στόχος είναι να επαληθευτούν οι απόψεις της αρχαιολογίας για τον τρόπο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος. Αρχικά, παρατίθενται οι προσανατολισμοί και οι τάσεις της φυσικής ανθρωπολογίας στην Ελλάδα, από την καθιέρωσή της, έως σήμερα. Έπειτα, δίνονται οι πρώτες ερμηνείες για τις έννοιες της παλαιοδημογραφίας και παλαιοπαθολογίας. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι παθήσεις που συναντώνται συχνότερα στα σκελετικά κατάλοιπα της περιοχής του Αιγαίου. Αφού γίνει αναλυτική συζήτηση των προβλημάτων του οστεολογικού υλικού και των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έρευνα, θα παρατεθούν τα οστεολογικά δεδομένα ανά θέση, σε χρονολογικά πλαίσια. Έπειτα, τα συμπεράσματα παρατίθενται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των παθήσεων που αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Και αφού η αιτιολογία της παθογένειας αντανακλά τον τρόπο ζωής των αρχαίων πληθυσμών, γίνεται μια διαχρονική παρουσίαση των ποικίλων εκφάνσεων της ζωής των αρχαίων κοινωνιών.
This dissertation is titled "Diseases and prehistoric societies in the Aegean" and talks about levels of health in relation to lifestyle and culture of the prehistoric societies in Greece with the contribution of the analysis and synthesis of skeletal data from excavated prehistoric sites in Greece. It is intended to link the conclusions about the health conditions and the archaeological data from the prehistoric sites investigated. The objective is to verify the views of archeology about the quality of life in the past. First, the guidelines and trends of physical anthropology in Greece are given, from its establishment until today. Secondly, the meanings of palaeodemography and paleaopathology are discussed, as well as the factors that influence them. Then, the diseases that are most commonly found in skeletal remains of the Aegean region are presented. Afterwards, there is detailed discussion of several problems of the osteological material and of the factors that should be considered in the investigation, and after that, the osteological data from each site, in chronological context, is presented, mostly through charts. Then, the conclusions are listed according to the classification of disease specified in the second chapter. And since the reasoning of the pathogenesis reflects the lifestyle of ancient people, a presentation of various aspects of life in ancient societies is achieved.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Palaeopathology
Παλαιοπαθολογία
Εποχή χαλκού
Aegean
Bones
Νεολιθική
Palaedemography
Αιγαίο
Παλαιοδημογραφία
Neolithic
Οστά
Bronze Age

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-25T11:06:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)