Οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση εναλλακτικών μορφών γεωργίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Econimic and environmental analysis of alternative farming systems
Οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση εναλλακτικών μορφών γεωργίας

Θεοχαρόπουλος, Αθανάσιος Στ.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση της βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας, μέσω ενός κατάλληλου θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης σε όρους αειφορίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα την περίοδο 2006-2007. Η έρευνα επικεντρώνεται στις εκμεταλλεύσεις ροδακινιάς συμβατικής, βιολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς ο κλάδος της ροδακινιάς είναι ο μοναδικός όπου και τα τρία συστήματα αγροτικής παραγωγής εφαρμόζονται από το 2001. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίου και με απευθείας συνεντεύξεις από τους αρχηγούς των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η μέθοδος συλλογής των στοιχείων είναι απλή τυχαία δειγματοληψία, ενστρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία και ολόκληρος ο πληθυσμός για την συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική διαχείριση, αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω, το τελικό δείγμα υπολογίστηκε σε 258 εκμεταλλεύσεις. Η κύρια μέθοδος ανάλυσης των στοιχείων είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, βάσει της οποίας εξειδικεύτηκαν υποδείγματα για τη σύγκριση αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των υπό μελέτη τεχνολογιών παραγωγής καθώς και για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης υπό-διανύσματος. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι, όπως η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα με Post hoc ανάλυση Tukey HSD, οι τεχνικές Kruskal-Wallis, Mann Whitney U, Friedman, καθώς και η τεχνική προσομοίωσης Monte Carlo. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των εισροών από τους παραγωγούς όλων των μορφών γεωργίας θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο κόστος παραγωγής και στην κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, απαιτείται και αύξηση του μεγέθους κλίμακας λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, ιδίως βιολογικής αλλά και ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους παραγωγής. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω μειώσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Οι μειώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς κόστος ευκαιρίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον κλάδο της ροδακινιάς, η βιολογική γεωργία έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων, αλλά μέχρι σήμερα αυτές έχουν επιτευχθεί από την ολοκληρωμένη γεωργία, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της. Η σύγκριση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας μεταξύ των τριών συστημάτων αγροτικής παραγωγής, αλλά και τα αποτελέσματα σχετικά με το πόσο παραγωγική είναι η κάθε τεχνολογία παραγωγής όταν συγκρίνεται ταυτόχρονα με τις άλλες δύο, τόσο τεχνικά και οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αγροτικής πολιτικής να βελτιώσουν τον σχεδιασμό των αγροτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και να αποτιμήσουν τα εφαρμοζόμενα μέτρα πολιτικής
The objective of this thesis is to analyse, in economic and environmental terms, all three farming systems, namely, organic, integrated and conventional agriculture and to pursue this goal through an appropriate, in terms of sustainability, theoretical and methodological assessment framework. Primary data were collected during the period 2006-2007 in order to achieve the research objectives. The study focuses on peach farms and the reason being that all three farming systems have been used in peach production, since 2001. The primary data were collected by means of questionnaires and personal interviews with the farm managers. The method used was simple and stratified random sampling for conventional and integrated farming respectively, whereas the whole population was included in the case of organic farming. Based on the above, the final sample was set at 258 peach farms. The main methodology employed for analysis is Data Envelopment Analysis (DEA) on the basis of which various models were specified in order to compare efficiency and productivity of the technologies under examination and to measure the environmental efficiency through the proposed sub-vector methodological approach. In addition, various other parametric and non-parametric statistical methods have been used, such as a one way ANOVA with Post hoc Tukey HSD analysis, Kruskal-Wallis, Mann Whitney U and Friedman techniques, and Monte Carlo simulations. According to research results, the improvement of efficiency in the use of inputs by farmers of all types of farming systems will bring significant improvement in the average cost of production and farm profitability. Additionally, an increase in the size of scale of operation is required, concerning primarily organic and secondarily integrated farms, in order to achieve the greatest possible reduction in the cost of production. Analysis showed that there is significant potential to further reduce the environmental impacts caused by agricultural activities. These reductions can be accomplished without any opportunity cost. It is worth noting that in the peach sector organic farming shows the greatest potential for environmental improvement, yet, so far, this potential has been accomplished by integrated farming, due to its rapid expansion. The comparison of economic and environmental efficiency among these three alternative farming systems, along with the results concerning how productive each technology is when compared simultaneously with the other two in terms of technical, economic and environmental performance, can assist policy makers in the design of agro-environmental programs and in the assessment of policies

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Farm management, Greece
Αειφορία
Economic efficiency,
Data Envelopment Analysis,
Agricultural productivity, Greece
Περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα,
Alternative agriculture, Greece
Περιβαλλοντική οικονομική
Εναλλακτική γεωργία, Οικονομικές απόψεις, Ελλάδα
Αγροτική παραγωγικότητα, Ελλάδα
Organic agriculture,
Διοίκηση γεωργικής εκμετάλλευσης, Ελλάδα
Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών,
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων,
Οικονομική αποτελεσματικότητα,
Integrated Crop Management,
Sustainability
Βιολογική γεωργία,
Environmental efficiency,
Environmental economics, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-28T07:04:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)