δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η Θεοφάνεια του Σινά στην Παλαιά Διαθήκη
Sinai Theophany in Old Testament

Μουρούτσου, Αικατερίνη Ηλία

The narratives of theophany at Sinai begin with ch. 19 of Exodus, cover Leviticus and conclude in ch. 10 of Numbers. The central person in this long narrative is Moses, whose role is important in the history of the Israel people and salvation. In the beginning, he is hesitant at the invitation of God; finally accepts his role, assists his people in the liberation from the slavery of Egypt, becomes their leader and prophet, and leads them to the land of promise, always by His help. He becomes the mediator of the Covenant between God and people, and the lawgiver of Israel.Israel remained at Mt. Sinai for almost a year. Sinai has attracted scientific research mainly for two reasons. A) The descriptions of Mt. Horeb that resemble those of Sinai. B) The exact location of Sinai.Theophany consists of the following steps: preparation of the people, theophany itself, law acceptance and conclusion of the Covenant, receipt of the Law by Moses, the scene of the golden calf and Moses’ second ascent of Mt. Sinai. God's revelation is accompanied by flames, storm and thunder, upon a mountain covered by cloud, which trembles at the sound of His Speech. He reveals His name and His glory. Nature responds to His presence and fear came upon the people.
Οι διηγήσεις της θεοφάνειας του Σινά αρχίζουν από το 19ο κεφ. της Εξόδου, καλύπτουν το Λευιτικό και ολοκληρώνονται στο 10ο κεφ. των Αριθμών. Στη μακρά αυτή διήγηση κεντρικό πρόσωπο είναι ο Μωϋσής, ο ρόλος του οποίου είναι σημαντικός στην ιστορία του ισραηλιτικού λαού και της σωτηρίας. Αρχικά διστάζει στην κλήση του από το Θεό, τελικά αποδέχεται το ρόλο του κι έτσι με τη βοήθειά Του απελευθερώνει το λαό από τη δουλεία της Αιγύπτου, καθίσταται ηγέτης και προφήτης του και τον οδηγεί στη γη της Επαγγελίας. Γίνεται ο μεσίτης της διαθήκης Θεού και λαού και νομοθέτης του Ισραήλ.Η παραμονή του λαού στο όρος Σινά διήρκησε περίπου έναν χρόνο. Το Σινά έχει απασχολήσει την επιστημονική έρευνα για δύο κυρίως λόγους. Α) Για τις περιγραφές του όρους Χωρήβ που παραπέμπουν σ’ αυτές του όρους Σινά. Β) Για την ακριβή τοποθεσία του Σινά.Τα στάδια εξέλιξης της θεοφάνειας είναι: η προετοιμασία του λαού, η ίδια η θεοφάνεια, η αποδοχή του νόμου και η σύναψη της διαθήκης, η παραλαβή του Νόμου από τον Μωϋσή, η σκηνή με το χρυσό μόσχο και η δεύτερη ανάβαση του όρους από τον Μωϋσή. Ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από φωτιά, καταιγίδα και βροντές, τη στιγμή που το όρος καλύπτεται από νεφέλη και η βάση του σείεται στο άκουσμα των λόγων Του. Αποκαλύπτει το όνομά Του και φανερώνει τη δόξα Του. Η φύση αντιδρά στην παρουσία Του και ο φόβος του λαού είναι έκδηλος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σινά
Θεοφάνεια
Sinai
Δόξα
Μωυσής
Διαθήκη
Αποκάλυψη
Revelation
Glory
Theophany
Moses
Testament

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-29T06:26:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.