Συμβολή των ακτίνων Χ στην συντήρηση των αρχαιοτήτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Application of x-ray in maintenance of antiquities
Συμβολή των ακτίνων Χ στην συντήρηση των αρχαιοτήτων

Μαντζώλα, Χάιδω Χρήστου

Maintenance of antiques is subject to various scientific disciplines work together for the best possible result.The contribution of materials science in this area is important.This project was to study archaiological findings (ceramics, copper foil, marbles) from Aiani municipality of Kozani.The findings of the museum Aiani placed in the Copper Age(15-12 century BC) and the archaic and classical period(6-5 century BC). The study sample was based on two methods of X-ray diffraction (XRD) and analysis by scanning electron microscopy (SEM).The first method was the characterization of crystalline phases of the samples using the database PDF, while the second examined the morphology of the samples and their chemical composition.Both methods were used to supplement the results to secure.The study of these samples with the above methods, yielded the following main results phases resulting .In ceramic : SiO2(52-86%),albite Na(Si3Al)O8 (12-36%), In metal :Cu2O (60-70%) and malachite Cu2(OH)2CO3 (10-25%)In marble : calcite magnesian Mg064Ca936CO3 (100%).All the results confirmed the identification by chemical analysis of SEM.
Η συντήρηση των αρχαιοτήτων αποτελεί αντικείμενο διάφορων επιστημονικών ειδικοτήτων που συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη διάφορων αρχαιολογικών αντικειμένων(κεραμικών, μεταλλικών ελασμάτων και μαρμάρων τάφων)του Δήμου Αιανής του Νομού Κοζάνης.τα ευρήματα του Δήμου Αιανής τοποθετούνται στην εποχή του Χαλκού (15-12 αιώνες Π.Χ) καθώς και στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο (6-5 αιώνες Π.Χ). Η μελέτη των δειγμάρων βασίστηκε σε μεθόδους της περίθλασης ακτίνων Χ(XRD)και της ανάλυσης με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης(SEM).Με την πρώτη μέθοδο έγινε χαρακτηρισμός των κρυσταλλικών φάσεων των δειγμάτων με τη βοήθεια της βάσης δεδoμένων PDF, ενώ με την δεύτερη εξετάστηκε η μορφολογία των δειγμάτων και η χημική σύσταση διαφόρων περιοχών τους.Οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά ώστε τα αποτελέσματα να είναι ασφαλή.Η μελέτη των συγκεκριμένων δειγμάρων με τις παραπάνω μεθόδους έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα. Στα κεραμικά:SiO2(52-86%),αλβίτης Na(Si3Al)O8 (12-36%)Στα μεταλλικά:Cu2O (60-70%) και μαλαχίτης Cu2(OH)2CO3 (10-25%)Στα μάρμαρα:calcite magnesian Mg064Ca936CO3 (100%).Όλα τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης επιβεβαιώθηκαν με τις περιεκτικότητες των στοιχείων που προέκυψαν από την μέθοδO SEM.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ακτίνες Χ στη συντήρηση
X-ray in maintenance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-29T06:39:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)