Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων με καθιστική εργασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Health and safety in sedentary work
Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων με καθιστική εργασία

Χατζησαββίδου, Αικατερίνη Χαράλαμπος

Ο όρος εργονομία υιοθετήθηκε επίσημα το 1950 από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών με κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των προβλημάτων της ανθρώπινης εργασίας. Σκοπός της εργονομίας είναι η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, των εργασιακών συνθηκών και της εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, ήταν να μελετηθούν οι συνθήκες εργασίες καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμών, υπαλλήλων με καθιστική εργασία και συγκεκριμένα υπαλλήλων των τηλεφωνικών κέντρων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στην Θεσσαλονίκη. Το δείγμα αποτέλεσαν 10 νεαρά άτομα, πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας για τους άνδρες 22,4 έτη και 20,4 έτη για τις γυναίκες. Ο μέσος όρος ύψους και βάρους για τους άνδρες ήταν 1,81cm και 1,72 cm και για τις γυναίκες 85,2 kg και 63,9 kg, αντίστοιχα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν να δοθεί ένα ερωτηματολόγιο στους εργαζόμενους που εξέταζε την ηλικία, το φύλο και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Περιείχε επίσης, κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησης τους, εάν γυμνάζονται και αν έχουν παρατηρήσει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα / ενοχλήσεις στο σώμα τους. Έγιναν μετρήσεις στο χώρο που αφορούσαν την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την υγρασία, τον φωτισμό, αλλά και τον θόρυβο. Όλες αυτές οι μετρήσεις έγιναν με το Πολύμετρο TCool, τύπου DT-21. Το 80 % του δείγματος, δεν παρουσιάζει ενόχληση στα μάτια κατά την διάρκεια της εργασίας. Το 60 % νιώθει ενόχληση στα αυτιά του. Το 20 % δήλωσε ότι νιώθει πόνο στα άνω άκρα του σώματός του κατά την διάρκεια της εργασίας του. Ένα 40 % νιώθει ενόχληση στην οσφυϊκή μοίρα και άλλο ένα 30 % στην πλάτη και μόλις ένα 20 % νιώθει πόνο στον αυχένα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως οι συγκεκριμένοι χώροι εργασίας είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι και διαρρυθμισμένοι για την καλύτερη δυνατή εργασία των υπαλλήλων. Ως προς την εξέταση των μυοσκελετικών προβλημάτων / ενοχλήσεων των εργαζομένων, αυτά δεν είναι πολλά και έντονα, καθώς δεν παρατηρούνται μετά από το τέλος της εργασίας. Αυτό ίσως να οφείλεται στην ημι-απασχόληση των εργαζομένων, το λίγο χρονικό διάστημα εργασίας στην συγκεκριμένη υπηρεσία, την ηλικία τους, την σωστή στάση που παίρνουν κατά την διάρκεια της εργασίας τους ή ακόμη και στον κατάλληλο εργονομικά εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός.
Health and safety in sedentary work The term ergonomy was officially introduced in 1950 by an interdisciplinary team of experts who shared the intersest in the study of disorders in human work. Ergonomy aims at improving workplace, working conditions, and work duties. The objective of this study has been to investigate the working conditions and possible causes of injury for sedentary employees and more specifically for members of the staff of the telephonic center of Organization Telecommunications of Greece, in Thessaloniki. The sample was consisted of 10 young people, five men and five women, with average age 22.4 for men and 20.4 for women. The average weight and high for men was 1.81 cm and 85.2 kg, and for women 1.72 cm and 63.9 kg respectively. The sample was asked to fill in a questionnaire about their age, sex and anthropometric characteristics. Questions regarding the time they spent at work, their exercising activity and the observation of any musculoskeletal disorders were also included. For the purposes of the study we conducted measurements of factors such as temperature, hydration, lighting conditions, and the noise as well. All this measurements were conducted using the TColl Multimeter, type DT-21. 80% of the sample don’t feel any eye discomfort durig working time. 60% of the sample have ear disorders and 20% have reported hand discomfort. 40% feel pain in the lumbar region and another 30% in the back, whereas just 20% feel nape pain.According to the results of the study it emerges that the specific workplace is properly designed and arranged for the safeness of the employees. No serious musculoskeletal disorders have been reported, since any pain is of temporal nature. That might be so due to the fact that the sample works only 4 hours per day, the contract duration is short (six months), the average age of the employees in too low; it might be also the outcome of a right position during the exercise of the work and even of the suitablility of the equipment provided by the organization.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Musculoskeletal disorders
Εργονομία
Ergonomy
Μυοσκελετικές παθήσεις/ενοχλήσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-29T07:43:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.