Ανάλυση ορθογραφικών λαθών: δεδομένα από γραπτά εξετάσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Error Analysis: data from the examinations for the Certificate of attainment in Greek by the Centre for the Greek Language
Ανάλυση ορθογραφικών λαθών: δεδομένα από γραπτά εξετάσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Ιγνατιάδου, Αγγελική Γεωργίου

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση ορθογραφικών λαθών που παρήγαγαν οι διδασκόμενοι τη νεοελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα στη διδακτική πράξη, επιχειρήθηκε να γίνει καταγραφή, περιγραφή, ταξινόμηση, μέτρηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των ορθογραφικών λαθών από 80 γραπτά του Α΄ επιπέδου και 58 γραπτά του Β΄ επιπέδου των εξετάσεων του 2004 για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Κριτήριο ήταν ο βαθμός κατάκτησης της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης καθώς επίσης και της οπτικής μνήμης που έχουν αναπτύξει οι εξεταζόμενοι. Η κατηγορία με τις περισσότερες εμφανίσεις λαθών είναι αυτή της οπτικής μνήμης (52,39% για το Α΄ επίπεδο και 51,78% για το Β΄ επίπεδο), ακολουθεί εκείνη της μορφολογικής επίγνωσης (31,09% για το Α΄ επίπεδο και 37,14% για το Β΄ επίπεδο) και έπεται αυτή της φωνολογικής επίγνωσης (16,52% για το Α΄ επίπεδο και 11,08% για το Β΄ επίπεδο). Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι δυνατό να βοηθήσουν τους διδάσκοντες τη νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα α) στη διδασκαλία της ορθογραφίας, β) στην παραγωγή διδακτικού υλικού και γ) στην αξιολόγηση της διδασκαλίας τους και της επίδοσης των διδασκομένων. Επιτάσσεται διδακτική πρόταση της ορθογραφίας των επιρρημάτων με βάση τα δεδομένα συστηματικής έρευνας για τα ορθογραφικά λάθη στα επιρρήματα.
Purpose: this research aims to analyze errors produced by students taught the Greek language as a second/foreign language in order to come up to conclusions that can be useful in everyday teaching. Methods: it was tried to identify, describe, taxonomies, evaluate and interpretate errors from 80 A level written exams papers and 58 A level written exams papers of the 2004 examinations for the Certificate of attainment in Greek by the Centre for the Greek Language. Criterion used was phonological and morphological awareness and visual memory that the examinees had developed. Results: The category with most errors was this of visual memory (52,39% for level A and 51,78% for level B) followed by the category of morphological awareness (31,09% for level A and 37,14% for level B) and finally the category of phonological awareness (16,52% for level A and 11,08% for level B).Conclusion: The finding of this research may help teachers of Greek language as a second/foreign language 1) in teaching orthography, 2) to produce teaching material, 3) to evaluate their teaching performance as well as their students’ performance. Finally it is proposed a certain approach to teach spelling of adverbs based on data of this research on the adverb errors.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιρρήματα
Phonolofical awareness
Error analysis
Ανάλυση λαθών
Visual memory
Spelling errors
Φωνολογική επίγνωση
Μορφολογική επίγνωση
Adverbs
Οπτική μνήμη
Morphological awareness
Ορθογραφικά λάθη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-29T09:18:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.