Η επίδραση της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού σχετικά με τις αιτίες της χαμηλής σχολικής επίδοσης στην αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The impact of teacher implicit theories of intelligence in teacher-student interaction
Η επίδραση της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού σχετικά με τις αιτίες της χαμηλής σχολικής επίδοσης στην αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές

Ποιμενίδου, Δέσποινα Παναγιώτη

Η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης εν όψει των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στις σύγχρονες «Κοινωνίες της γνώσης», είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή του ενδιαφέροντος από τη δεκαετία του ’90 και εξής στα τεκταινόμενα στη σχολική τάξη και την αναγνώριση της ιδιαίτερης σημασίας της παι-δαγωγικής και επικοινωνιακής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη στο έπακρο των ικανοτήτων όλων των μαθητών. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση που ασκούν οι προσωπικές παραδοχές και πε-ποιθήσεις του εκπαιδευτικού για τα αίτια της χαμηλής σχολικής επίδοσης, στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος οργανώνει την περίσταση επικοινωνίας κατά την αλληλεπίδρασή του με μαθητές διαφορετικού δυναμικού στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι ο κυρίαρχος προσανατολισμός της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού (στατικός – δυναμικός) επιδρά σημαντι-κά στο βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός υιοθετεί μία περισσότερο ενεργητική ή πα-θητική στάση, όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της περίστασης επικοινωνίας και την προσπάθεια που καταβάλλει για την ενεργοποίηση μαθητών διαφορετικού δυνα-μικού. Η ενδυνάμωση επομένως, μέσω της παροχής κατάλληλης επιμόρφωσης, των δυναμικών στοιχείων της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού και η συστηματο-ποίηση των πεποιθήσεων που εμπεριέχονται σε αυτή σε λανθάνουσα μορφή ενδέχεται να επενεργήσει θετικά στην προσπάθεια για μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτε-λεσμάτων, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα πρέπει να καταβληθεί παράλληλα προ-σπάθεια για την άρση ορισμένων βασικών λειτουργικών αδυναμιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο ανασταλτικός ρόλος των οποίων αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Η έρευνα έχει διερευνητικό χαρακτήρα λόγω της απουσίας σχετικών ερευνητικών δεδομένων για την ελληνική εκπαιδευτική πραγμα-τικότητα, και επιχειρεί, αξιοποιώντας τη σχετική θεωρητική συζήτηση και τις ερευ-νητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, να καταδείξει τη σημασία της συστηματο-ποίησης της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού για τη μεγιστοποίηση των μα-θησιακών αποτελεσμάτων. Οι διαπιστώσεις και τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης διάστασης στην αρχική – βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αποτελέ-σουν αφετηρία για τη διεξαγωγή ευρύτερης κλίμακας σχετικών ερευνών και την πε-ραιτέρω διερεύνηση του θέματος.
This postgraduate essay aims at the examination of the theoretical and empirical grounds of teachers’ implicit theories of intelligence in order to test the hypothesis that teachers who believe that intelligence is a hereditary determined fixed quality (“entity theorists”) treat low achievement students differently than those who believe that intelligence is malleable (“incremental theorists”). The main findings of the re-search project showed that teachers’ implicit theories of intelligence play an important role and determine the way they interact with high and low ability students; incre-mental theorists were more confident than entity theorists concerning their ability to teach low achievement students and created more learning opportunities for them. The findings are heuristic but could help teachers to understand the role of their belief sys-tems in fostering student achievement.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση
Teacher student interaction
Teachers implicit theories
High school education
Δυναμική θεωρία νοημοσύνης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στατική θεωρία νοημοσύνης
Entity theory of intelligence
Face to face interaction
Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή
Προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού
Incremental theory of intelligence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-29T10:27:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.