Η ραδιοφωνική διαφήμιση ως είδος λόγου και η χρήση της στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The radio advertisment as a genre and its utilization in teaching modern greek as a foreign/second language
Η ραδιοφωνική διαφήμιση ως είδος λόγου και η χρήση της στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

Ανδρέου, Παναγιώτης Χαραλάμπους

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση του γλωσσικού κώδικα των ραδιοφωνικών διαφημίσεων, καθώς και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσ-σας. Ως εργαλείο ανάλυσης και μελέτης των ραδιοφωνικών διαφημίσεων χρησιμοποιείται η Συστημική Λειτουργική Γραμματική. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία: α) περιγράφεται/ονται ο/οι κοι-νωνικός/-οί σκοπός/-οί των ραδιοφωνικών διαφημίσεων και προσδιορίζεται το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής τους, που συγκροτείται από τις τρεις μεταβλητές της επικοινωνιακής περίστασης: το πεδίο (η φύση της κοινωνικής δραστηριότητας), τους συνομιλιακούς ρόλους (οι κοινωνικές σχέσεις των συμμετεχόντων) και τον τρόπο (πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα για να πείσει), β) μελετούνται οι τρεις κατηγορίες σημασιών που αντιστοιχούν στις παραπάνω συμφραστικές παραμέτρους: οι αναπα-ραστατικές σημασίες, οι διαπροσωπικές σημασίες και οι κειμενικές σημασίες, και γ) προτείνονται τρό-ποι αξιοποίησης των ραδιοφωνικών διαφημίσεων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και παράλληλα παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες.
The specific study primarily aims at analyzing the radio advertisement discourse and secondly empha-sizes on its utilization in teaching Modern Greek as a foreign/second language. Within the frame of this study the radio advertisement genre is studied according to the Systemic Functional Grammar princi-ples. More specifically, the present study: (a) describes the social purpose(s) of radio advertisements and determines the situational context of their production, transmission and reception, namely the field (the nature of the relevant social activity), the communication roles (the social relationships between the participants in the promotion process) and the mode (language use for persuasion purposes), (b) studies the three types of meaning that correspond to the aforementioned context parameters: thus the ideational, interpersonal meanings and textual meanings are focused, and (c) proposes ways of using radio advertisements in teaching Modern Greek as a foreign/second language and exemplifies the latter in specifically proposed activities.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Radio advertisement
Ραδιοφωνιή διαφήμηση
Συστημική λειτουργική γραμματική
Διδασκαλία της γλώσσας (ξένη/δεύτερη)
Systemic functional grammar
Language teaching (foreign/second)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-29T11:43:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.