Design and evaluation of digital textbook for learning the english language

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σχεδίαση και αξιολόγηση ψηφιακού εγχειριδίου για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
Design and evaluation of digital textbook for learning the english language

Κούτρουλος, , Γεώργιος Χρήστου

The radical penetration of high edge technology in all aspects of everyday life has naturally affected foreign language training as well, resulting in the increase of educational technology usage as the mean to deliver knowledge to foreign language students. Various characteristics and processes of computers, promote the communicational approach to teaching, customize learning to the individual needs of each student and provide feedback, while enabling the capability to participation in original communicational procedures, as well. In 2009, while already living in the 'society of information' and electronic learning, English language teaching could not possibly stay unaffected. In this article, the meaning of CALL (Computer Assisted Language Learning) is examined and presented. The term CALL refers to a computer software related to the teaching of Eanglish language through the use of computers. The 'digital manual' is a teaching tool that contains text, sound and image in a non-disturbed by voids and pauses interactive presentation, which takes into consideration the real linguistic needs of students and helps them learn a foreign language, integrated and by the use of communication in a classroom environment but also autonomously. The examination of the digital manual, "the Outsiders" will follow. The manual was designed and developed in Flash CS3 software (by the use of Action script 2.0). Finally we will examine the results derived by real-time tests of the digital manual, in foreign language education institutions' students. The goal of the testing was to realize whether the developed software helped students learning and understanding of the original English text without the involvement of a teacher.
Η διείσδυση της τεχνολογίας σ' όλους τους τομείς της σύγχρονης διαβίωσης δεν άφησε ασυγκίνητη την εκπαίδευση των ξένων γλωσσών με αποτέλεσμα να κάνει χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με σκοπό την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υπολογιστών προωθούν την επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας, προσαρμόζουν την μάθηση στα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών, παρέχουν ανάδραση καθώς επίσης δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής σε αυθεντικές επικοινωνιακές διαδικασίες. Εν έτει, 2009 διαβιώνοντας στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής μάθησης η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Στο παρόν άρθρο αναφέρεται η έννοια των CALL (Computer Assisted Language Learning) είναι λογισμικά προγράμματα που αφορούν στην διδασκαλία της Αγγλικής μέσω υπολογιστή. Ειδικότερα από τα CALL θα ασχοληθούμε με τα ψηφιακά εγχειρίδια. Ψηφιακό εγχειρίδιο είναι ένα διδακτικό εργαλείο που περιλαμβάνει κείμενο, ήχο και εικόνα σε μια χωρίς κενά και διακοπές διαδραστική παρουσίαση, που λαμβάνει υπ' όψη τις πραγματικές γλωσσικές ανάγκες των μαθητών και τους επιτρέπει να μάθουν ολοκληρωμένα και επικοινωνιακά μια ξένη γλώσσα, σε περιβάλλον τάξης αλλά και αυτόνομα. Εν συνεχεία θα μελετήσουμε το ψηφιακό εγχειρίδιο "the outsiders" το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με την βοήθεια του προγράμματος FLASH CS3 κάνοντας χρήση της Action script 2.0. Τέλος θα εξετάσουμ τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πείραμα που εφαρμόσαμε σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Σκοπός μας ήταν να διαπιστώσουμε, κατά πόσο το λογισμικό που κατασκευάσαμε βοήθησε τους μαθητές στην μελέτη και κατανόηση αγγλικού αυθεντικού κειμένου άνευ διδασκάλου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Call (computer assisted language learning)
Noticing
Scaffolding
Αυθεντικά κείμενα
Ψηφιακά εγχειρίδια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-30T06:39:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.