Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων. Ατέλεια στην Έλλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The legal regim of the temporary input of private tax free use cars in Greece
Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων. Ατέλεια στην Έλλάδα

Αλατζογιάννη, Κωνσταντία Γεωργίου

Ο θεσμός της προσωρινής εισαγωγής ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (ΙΧΕ) αυτοκινήτων υπό καθεστώς (φορολογικής) ατέλειας, με τον οποίο αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση των οχημάτων εκείνων που ο κάτοχός τους επιθυμεί να μετακινηθεί προσωρινά από τον τόπο που συνήθως διαμένει προς ένα άλλο κράτος, διευκολύνει, στα μεν πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των υπηκόων ενός κράτους μέλους σε ένα άλλο, σε παγκόσμιο δε επίπεδο την ουσιαστική άσκηση ενός μεγάλου αριθμού επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μισθωτών και ανεξάρτητων.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί: α) Η παρουσίαση και ανάλυση των προϋποθέσεων υπαγωγής των ΙΧΕ αυτοκινήτων, κοινοτικών και προερχόμενων από τρίτες χώρες, στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με ατέλεια, βάσει της κοινοτικής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας, β) Η παράθεση των προβλεπόμενων, διαχρονικά, κυριότερων παραβάσεων, καθώς και του αντίστοιχου συστήματος κυρώσεων και γ) Η ανάδειξη της συμβολής της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και των ελληνικών Δικαστηρίων στην ερμηνεία, εφαρμογή και εξέλιξη των ρυθμίσεων αυτών.
The subject of following writing is about presentation and analysis of conditions classification of private use cars on the basis of european and internal law. Also the presentation of violations and penalties of above legal regim and of last case law contribution of european court of justice and the european court of human rights intepretation and application

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νομολογία
Temporary input
Violation
Penalties
Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
Case law
Private use cars
Προσωρινή εισαγωγή
Tax free
Κυρώσεις
Παραβάσεις
Ατέλεια (φορολογική)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-30T07:19:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)