Ερευνα των προτιμήσεων των καταναλωτών ως προς το βιολογικό κρασί

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Research of consumer preferences towards to organic wine
Ερευνα των προτιμήσεων των καταναλωτών ως προς το βιολογικό κρασί

Λϊλτση, Μαρίνα Αντωνίου

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να επιχειρήσει να διερευνήσει τις προτιμήσεις, διαθέσεις και απόψεις των καταναλωτών που διαμένουν στο Νομό Πέλλας σχετικά με το βιολογικό κρασί. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα 1-28 Μαϊου του 2008. Ο αριθμός των ομάδων εστίασης (focus group) ήταν τρεις. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από έξι άτομα. Τα δεκαοχτώ άτομα υποβλήθηκαν σε ερωτήσεις «ανοιχτού» τύπου με απώτερο στόχο τη σύνταξη του ερωτηματολογίου της ποσοτικής έρευνας. Για το σκοπό βέβαια αυτό αξιοποιήθηκε και η μελέτη της ειδικής βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας εφαρμόστηκε σε δείγμα 100 καταναλωτών από τις 1 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου του 2008.Χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον ερωτήσεις «κλειστού» τύπου και η εξαγωγή των συμπερασμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και τη μέθοδο του Χ2. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με το βιολογικό κρασί. Ενώ καταναλώνουν κρασί σε ποσοστό 82%, μόλις το 30% καταναλώνει βιολογικό κρασί και αυτό περιστασιακά. Παρουσιάζουν θετική γνώμη ως προς το προϊόν αυτό και δικαιολογούν την τιμή του εξαιτίας της ιδιάζουσας παραγωγής. Εμφανίζουν όμως δυσπιστία ως προς το σύστημα πιστοποίησης.
The main goal of this research is to investigate the preferences, the dispositions and the views of consumers who live in the prefecture of Pella about organic wine. Firstly, a qualitative research was done during 1-28 May. The number of focus groups were three. Every team consisted of six members. The eighteen members were subjected to “open type”questions with the goal of drawing of the questionnaire of quantitative research. The questionnaire of quantitative research was applied to a sample of one hundrend consumers during 1 st June until 10th July 2008. For this purpose , “closed type” questions were used and the extraction of the results was done with the use of statistical package SPSS and X2. It is derived , that the consumers are not familiar with organic wine. While they consume wine in a percentage of 82%, only 30% of them consume organic wine and this only occasionally. They also present a positive opinion to this product and they justify its price due to the particular way of production. Hence, they present suspicion to the certification bodies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Organic wine
Προτιμήσεις καταναλωτών
Consumer preferences
Βιολογικό κρασί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-30T08:32:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.