Αριθμητικοί υπολογισμοί κατά προσέγγιση στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών του Δημοτικού σχολείου. Η χρήση τους από παιδιά της Στ΄ τάξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Computational estimations in mathematics text books in elementary school. The use of computational estimations by pupils of the 6th grade
Αριθμητικοί υπολογισμοί κατά προσέγγιση στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών του Δημοτικού σχολείου. Η χρήση τους από παιδιά της Στ΄ τάξης

Ιτσιου, Στυλιανή Νικολάου

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας μελετάται και αναδεικνύεται η σημασία της διδασκαλίας των αριθμητικών εκτιμήσεων στο δημοτικό σχολείο. Όπως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας , η ικανότητα εκτέλεσης αριθμητικών εκτιμήσεων αποτελεί μια δεξιότητα χρήσιμη ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής ζωής σε μια σύγχρονή τεχνολογικά ανεπτυγμένη κοινωνία αλλά και ένα απαραίτητο εφόδιο για την παραπέρα μαθηματική τους εκπαίδευση. Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των στρατηγικών προσεγγιστικών υπολογισμών καθώς και βασικές αρχές για την οργάνωση ενός προγράμματος διδασκαλίας αριθμητικών εκτιμήσεων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διδασκαλίας των αριθμητικών εκτιμήσεων εξετάζονται οι επιδόσεις των παιδιών ΣΤ’ τάξης στους κατά προσέγγιση υπολογισμούς σε προβλήματα πράξεων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού φυσικών αριθμών, τα λάθη που κάνουν τα παιδιά, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των προβλημάτων καθώς και το ενδεχόμενο να σχετίζεται το φύλο με τις επιδόσεις των παιδιών.
This postgraduate work studies and proves the significance of teaching computational estimations at the elementary school. According to bibliography, computational estimation skills are useful for children in order to cope with daily needs in a technologically advanced society but also these skills are necessary for their future mathematical education. Moreover, in this work it is presented computational estimation strategies as well as basic principles to organize a programme for teaching computational estimations. Recognizing the value of teaching these skills, it is examined the performance of 6th grade students at problems of computational estimation that involves addition and multiplication of natural numbers, the errors that the children make, the strategies which are used in order to solve these problems and the possibility of a relationship between gender and performance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Mental
Στρατηγικές
Υπολογισμοί
Algorithms
Αριθμητική
Αλγόριθμοι
Strategies
Computations
Εκτιμήσεις
Estimations
Νοερός
Arithmetic

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-30T10:25:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)