Χαρακτηρισμός, τυποποίηση και συχνότητα φαινότυπων γλαυκώματος με αξιοποίηση Laser τεχνολογιών ψηφιακής απεικόνισης και βιομορφομετρίας;

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Assessment, standardization and frequency of glaucoma, phenotypes using imaging laser technologies
Χαρακτηρισμός, τυποποίηση και συχνότητα φαινότυπων γλαυκώματος με αξιοποίηση Laser τεχνολογιών ψηφιακής απεικόνισης και βιομορφομετρίας;

Παππάς, Θεοφάνης, Ε.

Purpose: To study the phenotypes of glaucoma using new laser imaging technologies like Optical Coherence Tomography (OCT), Confocal Scanning Laser Ophthalmoscope (HRT) and Nerve Fiber Analyser (GDx). Study population: Patients from glaucoma clinic in B Department of University Eye Clinic, Papageorgiou Hospital, were included in the present study, using specific inclusion and exclusion criteria. During study process, 215 patients (430 eyes) were fulfilled the inclusion criteria and included in the study. Methods: According to the examination protocol, all participants underwent visual acuity measurement, applanation tonometry, slit lamp examination, dilated optic disc and retinal examination, automated Humphrey perimetry, HRT optic disc evaluation, ΟCT and GDx retinal nerve fiber layer (RNFL), evaluation, and OCT imaging of the macula. Results: For the same functional damage, optic disc parameters were more affected in primary open angle glaucoma (POAG) patients compare to exfoliation glaucoma (XFG) patients. Functional damage was associated with a number of imaging parameters, only in POAG patients. For the same functional damage, high pressure POAG and normal pressure POAG have similar characteristics regarding the parameters of optic disc, RNFL, and retinal thickness. Optic disc parameters were more affected in subjects with ophthalmic hypertension compared to normals. There were no statistically significant differences between those groups for both RNFL parameters and macula thickness
Σκοπός: Η μελέτη των κλασσικών φαινοτύπων του γλαυκώματος με τη χρήση των νεότερων laser βιομορφομετρικών τεχνολογιών ψηφιακής απεικόνισης : οπτική τομογραφία συνοχής (ΟCT), συνεστιακό Laser οφθαλμοσκόπιο σάρωσης (HRT) και αναλυτής στιβάδας νευρικών ινών (GDx VCC). Πληθυσμός μελέτης: Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη προέρχονταν από το ιατρείο γλαυκώματος της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής-Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η επιλογή των ασθενών έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια. Στο διάστημα που διενεργήθηκε η μελέτη εισήχθησαν 215 ασθενείς (430 οφθαλμοί) που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Μέθοδος: Το πρωτόκολλο της εξέτασης περιλάμβανε μέτρηση της οπτικής οξύτητας, μέτρηση της ΕΟΠ, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, εξέταση της κεφαλής του οπτικού νεύρου και της ωχράς κηλίδας υπό μυδρίαση, αυτόματη περιμετρία Humphrey, απεικόνιση του οπτικού δίσκου με το HRT, της στιβάδας νευρικών ινών με το ΟCT και το GDx και της ωχράς κηλίδας με το OCT Αποτελέσματα:Το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας (ΠΓΑΓ) παρουσιάζει περισσότερο επιβαρυμένους τους δείκτες του οπτικού δίσκου που συνδέονται με την γλαυκωματική οπτική νευροπάθεια σε σχέση με το αποφολιδωτικό (ΑΦΓ) για το ίδιο στάδιο λειτουργικής βλάβης. Οι δύο φαινότυποι γλαυκώματος εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά σε σχέση με την στιβάδα νευρικών ινών. Το στάδιο της βλάβης συσχετίστηκε με ποικίλες παραμέτρους των απεικονιστικών μέσων στο ΠΓΑΓ, ενώ στο ΑΦΓ όχι. Το ΠΓΑΓ υψηλής πίεσης και το ΠΓΑΓ φυσιολογικής πίεσης παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά οπτικού δίσκου, στιβάδας νευρικών ινών και πάχους αμφιβληστροειδή για το ίδιο επίπεδο λειτουργικής βλάβης. Οι οφθαλμικά υπέρτονοι παρουσιάζουν περισσότερο επιβαρυμένους τους δείκτες του οπτικού δίσκου που συνδέονται με την γλαυκωματική οπτική νευροπάθεια, δεν παρουσιάζουν όμως διαφορές σε σχέση με την στιβάδα νευρικών ινών και το πάχος του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς συγκρινόμενοι με τους φυσιολογικούς

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αποφολιδωτικό γλαύκωμα
Αναλυτής στιβάδας οπτικών ινών
Συνεστιακό laser οφθαλμοσκόπιο σάρωσης
Glaucoma, Diagnosis
Φαινότυπος γλαυκώματος
Γλαύκωμα, Διάγνωση
Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας
Οπτική τομογραφία συνοχής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-01T06:31:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)