Η κατανόηση της έννοιας του μέσου όρου από μαθητές/τριες του ελληνικού δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Comprehension of the significance of the average mean from children of the greek primary school
Η κατανόηση της έννοιας του μέσου όρου από μαθητές/τριες του ελληνικού δημοτικού σχολείου

Χατζηβασιλείου, Ευάνθης Χρήστου

Μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται πολίτες ενημερωμένους, που έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν, επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες που δέχονται και σύμφωνα με αυτές να αποφασίζουν προς όφελος της κοινωνίας. Σ΄ αυτή τη βάση ο ρόλος του μαθηματικού γραμματισμού στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από τι πρώτες και πιο βασικές έννοιες της στατιστικής, με τις οποίες τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή, στα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η έννοια του μέσου όρου. Ένα μέτρο της κεντρικής τάσης της κατανομής, που ενώ δείχνει απλό, εντούτοις πρόκειται για σύνθετη και εννοιολογικά απαιτητική διαδικασία.Με την παρούσα μελέτη, επιδιώκεται να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου κατανοούν την έννοια του μέσου όρου καθώς και οι παρανοήσεις που αναπτύσσουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της έννοιας.
A democratic society needs citizens informed, that have the possibility of organising, processing and interpreting the information they accept and according these they decide to profit of society. So the role of mathematical literacy in the frame of formal education acquires particular importance. From what first and more basic significances of statistics, with which the small children come in contact, in the years of first degree education, it is the significance of mean. A metre of central tendency of distribution, that while it shows simple, nevertheless is complex and conceptually exigent process.With the present study, it is sought to investigate the ways with which the children of Primary School comprehend the significance of mean as well as the misconceptions that they develop at the process of growth of significance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στατιστική
Μέσος Ορος
Average mean
Education
Εκπαίδευση
Statistics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-01T09:11:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.