δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εξέλιξη των κλιματικών αλλαγών στην Κύπρο
The development of climate indices in Cyprus

Μούσκος, Παναγιώτης Χαραλάμπους

Almost all the results from the recent climate studies indicate a change of the climate conditions and their tendency which is heading to hotter conditions. The ecosystems and the planet are already experiencing severe impacts. The scientific research focuses mainly on the study of the intense and extreme meteorological phenomena and the variability of their intensity and the frequency of their appearance. A sound scientific approach to this problem is the development and application of climate indices. The indices are based on data of daily temperature and total precipitation and their calculation is not particularly complex. The target of the present study is to calculate a number of the climatic indices in order to draw conclusions about extreme meteorological phenomena and the course of the climate in Cyprus. In this study, the most important elements of Cyprus climate are reported as well as the meteorological systems that influence the weather of the island. The typical characteristics of this Mediterranean climate are the warm and dry summer and the smooth winter where approximately 60% of the annual precipitation is occurring. The CCl/CLIVAR/JCOMM (Expert Team on Climate Change Detection and Indices) defined a number of climate indices. In the present study, a number of these indices that describe the main phenomena concerning the variances in temperature and the extreme precipitation phenomena are calculated for the period 1985 – 2007. There is also a review of previous studies of calculation of indices in Europe, the Middle East, the eastern region of the Mediterranean Sea as well as in global studies. A major conclusion from these studies is the positive tendency for the temperature indices and the results for the precipitation indices are mixed. The results of this study show that there is a positive tendency almost in all the temperature indices. This is particularly obvious in the indices that show an increase of summer days and tropical nights. A significant negative tendency is also presented for the indices that describe the minimum temperatures, like those that show the appearance of cold days and nights. At the same time the index of appearance of hot periods presents positive tendency in combination with the negative tendency that is presented in the index of appearance of cold periods. Concerning the indices that describe precipitation, the results are not very conclusive. They present both positive and negative tendencies and do not show any certain symmetry for the island. The amount of precipitation presents positive tendency in certain regions and negative tendency in others, mainly by the coastline, which however is smaller than the positive one. In any case the indices that describe the intensity of precipitation show that the rainfalls that are occurring are becoming more intense.
Σχεδόν όλα τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες κλιματικές μελέτες υποδεικνύουν μια μεταβολή των κλιματικών καταστάσεων των οποίων η τάση δείχνει να κατευθύνεται προς θερμότερες συνθήκες. Τα οικοσύστηματα και ο πλανήτης ως σύνολο δέχονται από τώρα σοβαρές επιπτώσεις Η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων και στη μεταβλητότητα της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης τους. Ένας καλός τρόπος προσέγγισης αυτού του προβλήματος είναι μέσω της εξέλιξης κλιματικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί βασίζονται σε στοιχεία ημερήσιας θερμοκρασίας και ολικής κατακρήμνισης και ο τρόπος υπολογισμού τους δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετος. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να υπολογιστεί ένας αριθμός κλιματικών δεικτών ώστε από την τάση τους να εξαχθούν αποτελέσματα που αφορούν ακραία καιρικά φαινόμενα και την πορεία του κλίματος στην Κύπρο. Σε αυτή τη μελέτη αναφέρονται για την Κύπρο τα σημαντικότερα κλιματολογικά στοιχεία και τα μετεωρολογικά συστήματα που επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Τυπικά χαρακτηριστικά του Μεσογειακού αυτού κλίματος είναι το θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ο ήπιος χειμώνας κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφεται περίπου το 60% της ετήσιας κατακρήμνισης. Από τη συνεργασία CCl/CLIVAR/JCOMM (Expert Team on Climate Change Detection and Indices) ορίστηκε ένας αριθμός κλιματικών δεικτών. Στην παρούσα εργασία υπολογίζεται ένας αριθμός αυτών των δεικτών που περιγράφουν τα κυριότερα φαινόμενα που έχουν σχέση με τις μεταβολές στη θερμοκρασία και τα ακραία φαινόμενα κατακρήμνισης στο νησί για την περίοδο 1985 – 2007. Επίσης γίνεται αναφορά σε μελέτες υπολογισμού των δεικτών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την ανατολική περιοχή της Μεσογείου θάλασσας καθώς και σε παγκόσμιες μελέτες. Το κυριότερο συμπέρασμα που εξήχθηκε από αυτές είναι η θετική τάση στους δείκτες θερμοκρασίας και ανάμεικτα συμπεράσματα να εξάγονται από τους δείκτες κατακρήμνισης. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι παρουσιάζεται μια θετική τάση σχεδόν σε όλους τους δείκτες θερμοκρασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στους δείκτες που δείχνουν αύξηση των θερινών ημερών και των τροπικών νυχτών. Έντονη παρουσιάζεται και η αρνητική τάση των δεικτών που περιγράφουν τις ελάχιστες τιμές, όπως οι δείκτες εμφάνισης ψυχρών ημερών και νυκτών. Παράλληλα ο δείκτης εμφάνισης θερμών περιόδων παρουσιάζει θετική τάση σε συνδυασμό με την αρνητική τάση που παρουσιάζεται στον αντίστοιχο δείκτη εμφάνισης ψυχρών περιόδων. Όσον αφορά τους δείκτες κατακρήμνισης τα συμπεράσματα δεν είναι τόσο σαφή διότι τα αποτελέσματα δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα. Παρουσιάζονται θετικές και αρνητικές τάσεις χωρίς να προκύπτει για το νησί κάποια ιδιαίτερη συμμετρία. Το ποσό της κατακρήμνισης παρουσιάζει θετική τάση σε κάποιες περιοχές και αρνητική τάση σε άλλες, κυρίως στα παράλια, η οποία όμως είναι μικρότερη της θετικής. Πάντως οι δείκτες που περιγράφουν την ένταση των φαινομένων κατακρήμνισης δείχνουν πως οι βροχοπτώσεις που παρουσιάζονται γίνονται πιο ραγδαίες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κλιματικές μεταβολές
Temperature indices
Precipitation indices
Δείκτες κατακρήμνισης
Climate changes
Δείκτες θερμοκρασίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-01T11:35:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.