Προσδιορισμός της καταλυτικής δραστικότητας της λιπάσης σε δύο υλικά αναφοράς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2008 (EN)
Determination of catalytic concentration in 2 reference materials of human pancreatic lipases
Προσδιορισμός της καταλυτικής δραστικότητας της λιπάσης σε δύο υλικά αναφοράς

Παράσχου, Στυλιανή Βασιλείου

Determanination of catalytic concetration in two reference materials of human pancreatis lipase BCR 693 and BCR 694. These reference materials are produced first from human pancreatis juice second from recombinant DNA. Determined all catalytic properties and approved recommendations on IFCC methods for the measuremetn of catalytic concentration of enzymes
Επειδή υπάρχει έλλειψη πιστοποιημένου υλικού αναφοράς (CRM) για την καταλυτική δραστικότητα της λιπάσης η μεταξύ των μεθόδων δυνατότητα σύγκρισης είναι αρκετά αναξιόπιστη. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να παραχθούν δυο λιπάσες (CRMs), μια από ανθρώπινο παγκρεατικό υγρό (BCR 693), και μια άλλη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA (BCR 694). Η ανθρώπινη παγκρεατική λιπάση καθαρίστηκε από παγκρεατικό υγρό, χρησιμοποιώντας στήλη χρωματογραφίας και ισοηλεκτρική εστίαση. Η ανασυνδυασμένη παγκρεατική λιπάση παρήχθη από επιμολυσμένη σειρά κύτταρων και καθαρίστηκε σε στήλη χρωματογραφίας. Προσθέτοντας ρυθμιστικό διάλυμα ορού αλβουμίνης από βοοειδή, επακολούθησε καταψυκτική ξήρανση (εξάχνωση) για την σταθεροποίηση των δυο υλικών. Μια τυποποιημένη μέθοδος τιτλοδότησης χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνει τις καταλυτικές ιδιότητες δυο συγκεντρωτικών δειγμάτων από πλάσμα ασθενών με οξεία παγκρεατίτιδα. Περίπου 5 kU (τιτλοδότηση, 37 ° C) για κάθε υλικό ελήφθησαν. Μετά την λυοφιλίωση δεν υπήρχαν προφανείς τροποποιήσεις των καταλυτικών ιδιοτήτων τους, οι οποίες έμειναν ταυτόσημες με εκείνες που παρουσιάζει το ένζυμο στο συγκεντρωτικό δείγμα των ασθενών. Η σταθερότητα των δυο υλικών υπολογίζεται σε αρκετά χρόνια, όταν αποθηκεύονται σε ξηρή μορφή στους -20 °C. Και τα δυο υλικά φαίνεται να έχουν παρόμοιες καταλυτικές ιδιότητες και σταθερότητα και μπορούν να υποκαταστήσουν τόσο μια μέθοδο αναφοράς όσο και μια διαδικασία μέτρησης ρουτίνας. Οργανώθηκε λοιπόν, μια διεθνής συντονισμένη διαδικασία πιστοποίησης με σκοπό να ορίσει τιμές στα υλικά αναφοράς BCR 693 και BCR 694. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχε και η δική μας ερευνητική ομάδα στο εργαστήριο βιοχημείας όπου και εκπονήθηκε η συγκεκριμένη εργασία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παγκρεατική λιπάση
Pancreatic lipase
Reference materials
Μέθοδος τιτλοδότησης για λιπάση
Tetrimetric essay of lipase
Υλικά αναφοράς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-02T07:15:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)