Κριτική μελέτη σχέσεων απόδοσης καλλιεργειών σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Critical analysis of yield response to water relationships
Κριτική μελέτη σχέσεων απόδοσης καλλιεργειών σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος

Καλλιτσάρη, Χρυστή Μόσχου

Η αρδευόμενη γεωργία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια κατανάλωση νερού. Αν και οι αρδευόμενες περιοχές του πλανήτη καταλαμβάνουν περίπου το 17% των καλλιεργημένων περιοχών, καταναλώνουν περισσότερο από 70% των παγκόσμιων υδάτινων πόρων. Στις μεσογειακές χώρες όπως και στην Ελλάδα, η κατανάλωση νερού στη γεωργία είναι ακόμα μεγαλύτερη πλησιάζοντας το 80-85% του νερού καλής ποιότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης του νερού που χορηγείται για αρδευτικούς σκοπούς. Η αύξηση της αρδευτικής αποδοτικότητας και ο ορθολογικός προγραμματισμός των αρδεύσεων κυρίως σε περιόδους ανεπάρκειας συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας νερού. Σκοπός της εργασίας είναι η ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων έλλειψής του στην απόδοση των καλλιεργειών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σχέσεις απόδοσης των καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού, οι οποίες περικλείουν την επίδραση της ευαισθησίας (stress) στην έλλειψη νερού της καλλιέργειας. Η συνδυασμένη επίδραση της ευαισθησίας στην έλλειψη νερού των διαφόρων περιόδων ανάπτυξης, μπορεί να λειτουργήσει είτε προσθετικά, είτε πολλαπλασιαστικά. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται τρεις σχέσεις: (α) η κλασική σχέση του Jensen του γενικού πολλαπλασιαστικού μοντέλου, (β) το αθροιστικό μοντέλο των Doorenbos and Kassam και (γ) το πολλαπλασιαστικό μοντέλο των Doorenbos and Kassam. Οι παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της απόδοσης μιας καλλιέργειας βαμβακιού κάτω από συνθήκες επάρκειας και ανεπάρκειας νερού και γίνεται συγκριτική αξιολόγησή τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το μοντέλο S.W.BA.CRO.S. (Simulation of the Water Balance of a CROpped Soil). Οι σχέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, καθώς επίσης για την πρόβλεψη και την αποτίμηση των επιπτώσεων έλλειψής του στην απόδοση μιας καλλιέργειας
Irrigated agriculture is the greatest global consumer of fresh water. Although irrigated regions of the planet occupy approximately 17% of the cultivated regions, they consume more than 70% of the world’s water resources. In the Mediterranean countries, as Greece, water consumption in agriculture is even higher approaching 80-85% of the good quality water. This fact indicates the need of optimal management of irrigation water. The increase of irrigation efficiency and the optimal irrigation scheduling, especially under conditions of limited water supply, contributes to the saving of great quantities of water. The aim of the thesis is the optimal use of irrigation water, minimizing the results of water deficits toward yield. For this reason relationships between crop yield and water supply were used which include the effect of both timing and quantities of irrigation. The combined effects of stress in several periods are evaluated by postulating that these effects are additive or multiplicative. In this thesis, three functions are used: (a) the general multiplicative power function form proposed by Jensen (1968), (b) the additive model that is based in the Doorenbos and Kasam model and (c) the multiplicative model that is based in the Doorenbos and Kasam model. These functions are compared and are used to estimate yield for a crop of cotton over a wide range of deficit and stress conditions. For this reason the mathematical model SWBACROS (Simulation of the Water Balance of a CROpped Soil) is applied. The proposed functions are useful in evaluating alternative irrigation strategies and optimal irrigation water management, but also in predicting and estimating of the results of water deficits toward yield.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρδευτική αποδοτικότητα
Εκτίμηση απόδοσης
Water management
Deficit irrigation
Ελλειματική άρδευση
Irrigation efficiency
Αρδευτικός προγραμματισμός
Διαχείριση νερού
Irrigation scheduling
Yield estimation
Σχέσεις απόδοσης καλλιεργειών-διαθεσιμότητας νερού
Crop water production functions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-06T08:23:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)