δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η γνώση ως ανάμνηση στον Πλάτωνα
The knowledge as recolletion in Platon

Πλιάκος, Χρήστος Γρηγορίου

The aim of this thesis was the question of knowledge as recollection in the Plato's philosophy. Initially we examined the basic trunke of Plato's thought and concretely the discrimination of Plato to the world of ideas in contradiction to the world of senses. It is also explicated the way that Plato develops backs the opposition of Heraclitus' philosophy and thought of Parmenides. Another point is the Plato's theory about the affair that the knowledge is recollection. The examined dialogues are Meno, Faedrus, Fhaedo, Republic, and Symposium. The study of these dialogues can explicate the Plato's theory of recollection.
Σκοπός της διατριβής ήταν το ζήτημα της γνώσης ως ανάμνηση στην πλατωνική φιλοσοφία. Εξετάζεται αρχικά ο βασικός κορμός της πλατωνικής σκέψης και συγκεκριμένα η διάκριση του Πλάτωνα στον κόσμο των ιδεών σε αντιδιαστολή προς τον κόσμο των αισθήσεων. Γίνεται αναφορά πώς αξιοποιεί ο Πλάτων την αντίθεση της ηρακλείτειας φιλοσοφίας προς την σκέψη του Παρμενίδη. Έπειτα γίνεται λόγος για τη θεωρία του Πλάτωνα σχετικά με την υπόθεση ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Εξετάζονται οι πλατωνικοί διάλογοι Μένων, Φαιδρός, Φαίδων, Πολιτεία και Συμπόσιο. Με τη μελέτη αυτών των διαλόγων ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε ο Πλάτων τη θεωρία της ανάμνησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλατωνική φιλοσοφία
Φαίδρος
Ανάμνηση
Recollection
Plato's philosophy
Μένων
Γνώση
Πολιτεία
Meno
Knowledge
Faedrus
Republic

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-06T08:31:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.