Τεχνικές εξόρυξης οικονομικών κειμένων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Techniques of data mining on economical texts
Τεχνικές εξόρυξης οικονομικών κειμένων

Παπαδόπουλος, Σάββας Γεωργίου

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη τεχνικών εξόρυξης οικονομικών κειμένων. Συγκεκριμένα, μελετώνται και παρουσιάζονται δύο μέθοδοι προ-επεξεργασίας οικονομικών κειμένων, οι NNMF και LSA, που ως στόχο έχουν την αναπαράσταση των λέξεων των κειμένων σε λιγότερες διαστάσεις από τις αρχικές. Υλοποιείται ένας αλγόριθμος υλοποίησης των δύο αυτών μεθόδων καθώς και 5 αλγόριθμοι ομαδοποίησης, με δύο μέτρα απόστασης. Τέλος, υλοποιούνται 6 δείκτες εγκυρότητας προς αξιολόγηση της προκύπτουσας ομαδοποίησης.
Objective of this master thesis is the study of techniques for data mining on economical texts. In particular, two methods for pre-processing economic texts, NNMF and LSA, are presented and studied. Their objective is the representation of the words in the texts in a smaller number of dimensions than the initial. An algorithm comprising of these two methods, as well as five clustering algorithms with two different distance measures is implemented. Finally, 6 validity measures, to evaluate the resulting clustering are implemented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τεχνικές εξόρυξης
Jaccard
Shilhouette
Economical texts
Data mining
NNMF
Οικονομικά κείμενα
Matlab

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-06T08:45:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)