Ο βασιλεύς της Ελλάδος Οθων και η διαχείριση της μνήμης του από την ελληνική ιστοριογραφία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
King of Greece Otho and the handling of his memory from the greek historiography
Konig von griechenland Otto und die behandlung seines gedachtnis von griechischer geschichtsschreibung
Ο βασιλεύς της Ελλάδος Οθων και η διαχείριση της μνήμης του από την ελληνική ιστοριογραφία

Ζήσης, Αντωνίου Γεωργίου

Η μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο "Ο Βασιλεύς της Ελλάδος Οθων και η διαχείριση της μνήμης του από την ελληνική ιστοριογραφία" σκοπό έχει να περιγράψει και να αναδείξει τη διαχρονική αντιμετώπιση της εικόνας του πρώτου μονάρχη, από τη στιγμή της βίαιης αποπομπής του (Οκτώβριος 1862) μέχρι και σήμερα. Ερευνητικό έναυσμα υπήρξαν οι διαφορετικοί και συχνά αντικρουόμενοι χαρακτηρισμοί, με τους οποίους οι έλληνες ιστορικοί περιέγραψαν το έργο και την προσωπικότητα του Όθωνα. Κύριοι ερευνητικοί άξονες της παρούσης εργασίας ήταν οι εκάστοτε προβαλλόμενοι από την ελληνική ιστοριογραφία παράγοντες, που οδήγησαν τους Ελληνες στη ρήξη με την ανώτατη κρατική τους αρχή. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εργασίας στάθηκε η ανεύρεση των ιστορικών τομών που ορίζουν την αλλαγήστην εξελικτική αντιμετώπιση της Βασιλικής εικόνας και η ανάλογη κατάρτιση των διαφορετικών ιστορικο-ιδεολογικών ενοτήτων.
The dissertation titled "King of Greece Otho and the handling of his memory from the Greek historiography" intends to describe and show the outline of the image of the first monarch, over the years, since his violent expulsion (October 1862) until today. A reason for research were the different and often contradictory characterizations in which greek historians described the work and personality of Otho. Main points of research in the present project were the factors that greek historiography brought forth, regarding the reasons why Greeks were led to rupture with their superior govermental authority. The most interesting part of the project was the finding of the historic sections which define the change in the confrontation of the royal image and the constitution of different historial and ideological units.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Constitutional monarchy
Bavarian despotism
Αμαλία
Σύνταγμα
Amalia
Εξωση
Otho
Οθων
Βαυαρικός δεσποτισμός
Συνταγματική μοναρχία
Expulsion
Constitution

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-06T09:48:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)