Συσχέτιση των πολυμορφισμών -403G/A και -28C/G της χημειοκίνης RANTES με την ατοπία στα παιδιά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Assosiation of RANTES polymorphism -403G/A and -28C/G with atopy in children
Συσχέτιση των πολυμορφισμών -403G/A και -28C/G της χημειοκίνης RANTES με την ατοπία στα παιδιά

Τσακιρίδης, Παύλος Γεωργίου

Atopy is a complicated disorder in the appearance of which participate environmental and genetic factors. The existence of genetic factor which acts in the appearance of atopic asthma has been searched with studies in monozygotic and dizygotic twins. It appears that there are many genes that influence the event of atopic asthma and there are clusters of genes in certain chromosomes are related potentially with the disease. The chemokine RANTES (Regulated on Activation, Normal T cell Expressed, and Secreted) belongs in CC family and is involved in atopy. It chemoattracts powerfully eosinophils that are basic cells of inflamation in the asthma and it contributes in their migration in the tissues. The purpose of our study is the examination the role of RANTES promoter polymorphisms -28C/G and -403G/A in pathogenesis of atopic asthma. Our study involved two cohorts of Greek Children (A and B) 1 to 14 years old. In the group A initially were 123 children with several symptoms of atopy and the 96 of them had atopic asthma. So we finally included only these children. In the second group were 234 healthy children with free atopy history and no infection the last one month. Fore every child we wrote done demographics, clinical findings, family history and the time of the diagnosis. We also defined the serum levels of IgE and other immunoglobulin, the serum level of cytokines IL-4, IL-5 and IL-13. After that we exctracted DNA and using PCR-RFLP we indentified the two RANTES polymorphisms, -28C/G and -403G/A. There were no significant difference between two populations, so we conclude that there is no correlation between RANTES polymorphism and atopic asthma. The allele -28G defined at 1,83% and the allele - 403A is 14,7% (such as Caucasians 9,5-20%). When we compared the teams of children depending on one or two standard divergences by the physiologic for their age price of immunoglobulin IgE with the two polymorphisms RANTES, SNP -28 C/G and SNP -403G/A, were found no statistically important difference neither as for the genotype neither as for the frequency allelomorphic for the place -28C/G and -403G/A. In conclusion, the not cross-correlation of atopic asthma in the present study with the two RANTES polymorphisms in contrast with other studies likely it has relation with the team of asthmatic children that had soft and mediocre asthma and with the genetic heterogeneity that exists between the different nationalities. It is proposed also is extended the study in children with heavy asthma in order that if he is proved his cross-correlation with this polymorphisms are distinguished the children with asthma in team of high danger, from the event of illness, in order to they are faced perhaps with more aggressive treatment. Finally, the powerful imbalance of connection between the allelomorphic -28G and -403A are a likely factor of confusion that should it is examined in the planning and the interpretation of studies of RANTES gene.
Η ατοπία είναι μια πολύπλοκη διαταραχή στην εκδήλωση της οποίας συμμετέχουν περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες. Η ύπαρξη γενετικού παράγοντα ο οποίος δρα στην εκδήλωση ατοπικού άσθματος, έχει ερευνηθεί με μελέτες σε μονοζυγωτικούς και διζυγωτικούς διδύμους. Φαίνεται ότι τα γονίδια που επηρεάζουν την εκδήλωση του ατοπικού άσθματος είναι αρκετά και έτσι ομάδες γονιδίων σε ορισμένα χρωμοσώματα σχετίζονται δυνητικά με τη νόσο. Η χημειοκίνη RANTES (Regulated on Activation, Normal T cell Expressed, and Secreted) ανήκει στην οικογένεια CC και εμπλέκεται στην ατοπία. Ασκεί ισχυρή χημειοταξία στα ηωσινόφιλα τα οποία είναι βασικά κύτταρα της φλεγμονής στο άσθμα και συμβάλλει στη μετανάστευσή τους στους ιστούς. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των πολυμορφισμών της RANTES SNP -28 C/G και SNP -403 G/A στην παθογένεια του ατοπικού άσθματος και πιθανόν στην θεραπευτική τους παρέμβαση. Η μελέτη περιλάμβανε δύο ομάδες παιδιών (Α και Β) ηλικίας ενός έτους εως 14 ετών. Η ομάδα Α περιελάμβανε αρχικά 123 παιδιά με κλινικές εκδηλώσεις ατοπίας, τα 96 όμως από αυτά παρουσίαζαν ατοπικό άσθμα και τελικά μόνον αυτά συμπεριελήφθησαν. Η ομάδα Β (ομάδα ελέγχου) περιελάμβανε 234 υγιή παιδιά, τα οποία δεν ανέφεραν από το ιστορικό τους κάποια μορφή ατοπικής εκδήλωσης μέχρι την ημέρα ελέγχου αλλά ούτε και λοίμωξη τον τελευταίο μήνα. Για κάθε παιδί καταγραφόταν σε ειδικό πρωτόκολλο εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία, τα κλινικά ευρήματα, το οικογενειακό ατοπίας ή χρονίου νοσήματος, ο χρόνος διάγνωσης της νόσου και τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό της IgE και των λοιπών ανοσοσφαιρινών, τα επίπεδα των κυτοκινών IL-4, IL-5 και IL-13. Γινόταν απομόνωση του DNA και με τη μέθοδο PCR-RFLP προσδιοριζόταν οι δύο πολυμορφισμοί της χημειοκίνης RANTES SNP -28 C/G και SNP -403 G/A. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μας βρέθηκε ότι δεν προκύπτει συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού RANTES-28C/G και της εκδήλωσης ατοπικού άσθματος το δε αλληλόμορφο -28G ήταν 1,83% σχεδόν ίδιας συχνότητας με αυτήν της καυκάσιας φυλής. Δεν προκύπτει επίσης συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού RANTES 403G/Α και της εκδήλωσης ατοπικού άσθματος. Το ποσοστό του αλληλομόρφου αυτού στα ελληνόπουλα είναι 14,7% και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά των Καυκασίων (9,5-20%). Όταν στη μελέτη μας συγκρίθηκαν οι ομάδες των παιδιών ανάλογα με μία ή δύο σταθερές αποκλίσεις από την φυσιολογική για την ηλικία τους τιμή της ανοσοσφαιρίνης IgE με τους δύο πολυμορφισμούς της χημειοκίνης RANTES, SNP - 28 C/G και SNP -403G/A, δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε ως προς τον γενότυπο ούτε ως προς τη συχνότητα των αλληλομόρφων για τη θέση - 28C/G και -403G/A. Προέκυψε δε μία ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ των αλληλομόρφων -28G και -403A. Το 100% των φορέων του αλληλομόρφου -28G έφερε επίσης και το αλληλόμορφο -403A. Συμπερασματικά, η μη συσχέτιση του ατοπικού άσθματος στην παρούσα μελέτη με τους δύο πολυμορφισμούς της χημειοκίνης RANTES εν αντιθέσει με άλλες μελέτες πιθανόν να έχει σχέση με την ομάδα των ασθματικών παιδιών που είχαν ήπιο και μέτριο άσθμα και με τη γενετική ετερογένεια που υπάρχει μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων. Προτείνεται επίσης να επεκταθεί η μελέτη σε παιδιά με βαρύ άσθμα ώστε αν αποδειχθεί η συσχέτισή του με τους πολυμορφισμούς αυτούς να διακρίνονται τα παιδιά με άσθμα σε ομάδα υψηλού κινδύνου, από την εκδήλωση της νόσου, για να αντιμετωπισθούν ίσως με πιο επιθετική θεραπεία. Τέλος, η ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ των αλληλόμορφων -28G και 403A είναι ένας πιθανός παράγοντας σύγχυσης που πρέπει να εξετάζεται στο σχεδιασμό και την ερμηνεία των μελετών του γονιδίου RANTES.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Chemokine
RANTES
Χημειοκίνη
SNPs
Πολυμορφισμός
Ατοπία
Ασθμα
Atopy
Asthma

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-06T10:04:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.