Οι λόγοι άρσης του αδίκου στο νόμο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Grounds for derogating from the provisions of the law on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (Law 2472/1997)
Οι λόγοι άρσης του αδίκου στο νόμο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997)

Δεληγιάννη, Ελευθερία Γεωργίου

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προβλεπόμενων λόγων άρσης του αδίκου στο νόμο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997). Στις επιμέρους ενότητες γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του ατόμου και στο προστατευόμενο έννομο αγαθό, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του νόμου, τις βασικές έννοιες αυτού, τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας, τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο και κυρίως της βασικής μορφής εγκλήματος της παρ. 4 του άρθρου 22. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στους λόγους άρσης του άδικου χαρακτήρα, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του Ν.2472/1997, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ενότητες με κριτήριο τη βασική διάκρισή τους στο νόμο σε απλά – κοινά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στο ρόλος της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων και τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις εφαρμογής των λόγων άρσης του αδίκου.
The study explores the conditions for applying the derogations provided in the Greek law on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (Law 2472/1997). The individual sections make reference to a person’s right to informational self-determination and to the protected legal asset, to the objective and scope of the law, to its basic concepts, to the conditions for lawful processing of the data, to the rights of the personal data subject, to the penal sanctions provided for in the law, in particular with respect to the basic form of the offence provided for in article 22 (4) of the Law. Lastly, extensive reference is made to the grounds for derogations, as set out in articles 5 and 7 of Law 2472/1997, which are divided into two categories based on the main distinction made in the law between ordinary/common and sensitive personal data; to the role of the data subject’s consent; and to the conditions required by the law for applying said derogations.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσωπικά δεδομένα
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Συγκατάθεση υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Personal data filing system
Λόγοι άρσης του αδίκου
Consent of the personal data subject
Personal data
Πληροφοριακή αυτοδιάθεση του ατόμου
Sensitive personal data
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Informational self-determination of a person
Αρχείο προσωπικών δεδομένων
Grounds for derogations
Processing of personal data

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-06T11:02:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.