Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα αεριοποίησης για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα αεριοποίησης για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας

Σκουλού, Βασιλική Κ.

The study of biomass gasification took place in laboratory scale reactors (a pyrolyzer and fixed bed gasifiers) aiming at the selection of information for the design, construction and pre-liminary operation of a small pilot scale fluidized bed gasifier (5kWth)In order to select the proper agricultural residue for performing the gasification experiments either in laboratory or pilot scale, a thorough bibliographic study took place and concerned the availability and physicochemical characteristics of agricultural residues in Greece. Olive kernel seemed to be the proper agroresidue for gasification in pilot scale due to its established logis-tics, absence of competition with food industry and to its suitable physicochemical properties for exploitation through gasification
Στα πλαίσια, λοιπόν, της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε η μελέτη της αεριοποίησης βιομάζας σε εργαστηριακή κλίμακα με στόχο την αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων και αξιοποίηση τους στο σχεδιασμό, κατασκευή και προκαταρκτική λειτουργία ενός πιλοτικού αεριοποιητή βιομάζας τύπου ρευστοστερεάς κλίνης (5kWth. Προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο είδος αγροτικής βιομάζας για την αεριοποίηση πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση για την διαθεσιμότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της αγροτικής βιομάζας στην Ελλάδα. Το ελαιοπυρηνόξυλο φάνηκε να αποτελεί εκείνο το είδος αγροτικής βιομάζας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στον τόπο παραγωγής του λόγω της υπάρχουσας τακτική διαχείρισης – αποθήκευσης του, της απουσίας ανταγωνισμού με τη βιομηχανία τροφίμων και τις κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες του

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Chemical reactors, Design and construction
Fluidized bed reactor
Pyrolysis
Βιομάζα, Ενέργεια από
Biomass energy
Χημικοί αντιδραστήρες, Σχεδιασμός και κατασκευή
Βιομάζα
Biomass
Πυρόλυση
Αντιδραστήρας ρευστοστερεάς κλίνης
Renewable energy sources
Ενέργεια
Αεροποίηση
Gasification
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Energy production

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-07T05:24:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.