Διαμορφωμένες δομές σε υλικά προηγμένης τεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Modulated structures in advanced technological materials
Διαμορφωμένες δομές σε υλικά προηγμένης τεχνολογίας

Κυριάκου, Χριστίνα Κωνσταντίνου

Στην παρούσα εργασία ΄Διαμορφωμένες δομές σε υλικά προηγμένης τεχνολογίας΄ παρουσιάζονται οι υπερπλεγματικές δομές που ονομάζονται και διαμορφωμένες δομές ή υπερδομές και οι πολυστρωματικές δομές, οι οποίες γνωρίζουμε ότι εμφανίζουν πολύ σημαντικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.Για τον λόγο αυτό οι δομές αυτές αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο μελέτης όλων των ερευνητικών ομάδων παγκοσμίως.Aρχικά γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ των υπερπλεγματικών και των πολυστρωματικών δομών. Με τον όρο διαμορφωμένες υπερδομές (modulated superstructures), αναφερόμαστε στις δομές εκείνες που προέρχονται από μια βασική δομή στην οποία έχουμε επιβάλλει μια διαμόρφωση. Αυτές οι διαμορφωμένες δομές είναι είτε σύμμετρες (ρητές) είτε μη σύμμετρες(άρρητες).Αναπτύσσονται οι μέθοδοι ανάπτυξης αυτών των διαμορφωμένων δομών ,οι οποίοι είναι κυρίως η μοριακή επίταξη και το Sputtering. Έπειτα παρουσιάζονται οι μέθοδοι μελέτης, όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (ΤΕΜ) καθώς και περίθλαση ακτίνων Χ.Μελετάται ο τρόπος παραγωγής της υπερδομής του Bi2Te3 από την βασική δομή του BiTe.Παρουσιάζονται άλλες διαμορφωμένες δομές που έχουν ως μητρική δομή το Bi2Te3.Γίνεται αναφορά στις φυσικές και τεχνητές υπερδομές καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις ιδιότητες αυτών των δομών, όπως για παράδειγμα τις θερμοηλεκτρικές ιδιότητες . Κατόπιν αναλύεται η υπερδομή του GaN/AlN, που αναπτύσσεται με κβαντικές τελείες .Παρατηρείται η εξάρτηση η επίδραση της επικάλυψης του GaN στην κατανομή του ύψους των κβαντικών τελειών ,στην πυκνότητα και στην μικροδομή για τις δομές QDSL.Aκόμη αναφέρεται ένα μοντέλο ανάπτυξης GaN/AlN με αυξημένη πυκνότητα εξαρμόσεων .Τέλος παρατηρούνται πολυστρωματικά συστήματα νιτριδίων TiN/AlN, TiN/CrN, TiN/NbN τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές μηχανικές ιδιότητες.
In this work ΄Modulated structures in advanced technological materials’ were studied ,superstructures, superlattices and multilayers. These structures have some interesting physical and mechanical properties. First of all referred the deposition methods , such Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Sputtering. Also presented the characterization methods of this materials and especially the Transmission Electron Microscopy(TEM) and X _ray diffraction. In detail investigated the superstructure of Βi2Te3 and other structures which ‘became’ from Βi2Te3.Moreover referred the natural and artificial nanostructures and the effect of there behavior in the thermoelectrical properties of materials. Finally were studied multilayers systems like TiN/AlN, TiN/CrN, TiN/NbN with improved mechanical properties.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Superbattices
Βίστες
Multilayers
Biote3
Υπερδομές
Διαμορφωμένες δομές
Modulated structures
Υπερπλεγματικές δομές
Πολυστρωματικές δομές
Can/Apn
GAn/APn
Superstuctures

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-07T08:25:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.