Study of grafting pepper plants (apsicum annuum L.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη των εμβολιασμένων φυταριων στη πιπεριά
Study of grafting pepper plants (apsicum annuum L.)

Αθανασιάδης, Χρήστος Νικολάου

Τα λαχανοκομικά φυτά, μεταξύ των οποίων και η πιπεριά, είναι από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες για τη χώρα μας λόγω της συνεισφοράς τους στην εθνική οικονομία και την απασχόληση του πληθυσμού της υπαίθρου. Στον ελληνικό χώρο καλλιεργούνται τόσο στα θερμοκήπια όσο και την ύπαιθρο. Η καλλιέργεια τους αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προσβολών που οφείλονται κυρίως στους παθογόνους μικροοργανισμούς, οργανισμούς (νηματώδεις, έντομα) του εδάφους, την ξηρασία και ιώσεις. Μία βασική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων (βιοτικών και αβιοτικών) που οφείλονται στο έδαφος, αποτελεί ο εμβολιασμός σε ανθεκτικά υποκείμενα, ο οποίος οδηγεί σε μειωμένο κόστος παραγωγής με την αποφυγή των απολυμαντικών του εδάφους και άλλων παρεμβάσεων, την προστασία του καλλιεργητή, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος και επιπλέον αυξημένη παραγωγή προϊόντος. Ωστόσο το υποκείμενο, λόγω πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ υποκειμένου και εμβολίου, δύναται να επηρεάσει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως σχήμα και χρώμα καρπού, υφή και χρώμα σάρκας του τελικού προϊόντος. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του εμβολιασμού σε φυτάρια πιπεριάς όσον αφορά α) τη συμβατότητα μεταξύ των υποκειμένων και εμβολίων που χρησιμοποιήθηκαν στους εμβολιασμούς και β) τη σταθερότητα των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών στα εμβολιασμένα φυτά πιπεριάς, μέσω της πιθανής επίδρασης του υποκειμένου στο εμβόλιο. Ως φυτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν σπορόφυτα των ποικιλιών πιπεριάς ‘Πλατίκα’, ‘Στρόγγυλη’, ‘Μακρόστενη’ και του υβριδίου (F1) πιπεριάς ‘Solario’. Τα σπορόφυτα της ποικιλίας ‘Πλατίκα’ και του υβριδίου ‘Solario’ χρησιμοποιήθηκαν ως υποκείμενα και εμβόλια τόσο για τους μεταξύ τους εμβολιασμούς όσο και για τους αυτο-εμβολιασμούς που έλαβαν χώρα, ενώ τα σπορόφυτα των ποικιλιών ‘Στρόγγυλη’ και ‘Μακρόστενη’ χρησιμοποιήθηκαν ως υποκείμενα και εμβόλια για τους μεταξύ τους εμβολιασμούς. Μετά την παραμονή των εμβολιασμένων φυτών πιπεριάς στο θάλαμο ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά, ως προς το ποσοστό της επιβίωσης τους, μεταξύ των ποικιλιών και του υβριδίου πιπεριάς όταν εμβολιάζονται στο ίδιο υποκείμενο. Κατά την πορεία ανάπτυξης, παρατηρήθηκε επίδραση του εμβολιασμού σε ένα μόνο φυτό του συνδυασμού ‘Μακρόστενη’ / ‘Στρόγγυλη’ (Τ1 γενεά). Στην συνέχεια, σπόροι του Τ1 φυτού που εμφάνισε φαινοτυπικές αλλαγές στο εμβόλιο, σπάρθηκαν για να μελετηθεί η τυχόν κληρονόμηση των αλλαγών στην Τ2 γενεά. Όλοι οι απόγονοι (Τ2 γενεά) του εμβολιασμένου φυτού ‘Μακρόστενη’ / ‘Στρόγγυλη’ (Τ1 γενεά), στο οποίο παρατηρήθηκε αρχικά η φαινοτυπική επίδραση, παρουσίασαν σταθερά τις αλλαγές στο σχήμα, το χρώμα και τον τρόπο έκφυσης των καρπών, ενώ παράλληλα ο μέσος όρος του βάρους των καρπών τους (7,56 g) βρέθηκε να είναι περίπου τριπλάσιος από εκείνον των αυτόρριζων φυτών-μαρτύρων ‘Μακρόστενη’ (2,55 g). Τέλος για να μελετηθεί τυχόν επίδραση του εμβολιασμού στους καρπούς του εμβολίου, ποικιλίες αυτο-εμβολιάστηκαν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εμβολιασμός, που είναι μια καταπόνηση για το φυτάριο, δεν οδηγεί από μόνος του σε σημαντικές φαινοτυπικές αλλαγές που παρατηρούνται στο εμβόλιο όταν ετερο-εμβολιάζεται.
Vegetable crops are widely cultivated in our country. They are easily cultivated due to their adaptability to the environment and their cultivation offers employment to the farmers and a significant increase in their income. Pepper is one of the most important vegetable crops, which are cultivated both in greenhouses and open field conditions. Though they are easily cultivated, they are susceptible to pests and insects and sometimes suffer from drought stress and soil pollution. One basic method to manage and discourage biotic and abiotic stress, which is generated from the soil environment, is grafting in resistant root-stocks, which results in the low-cost production of virus-free plants. In this way the farmers decrease the use of chemical for pest and disease management (spraying with pesticides), and thus the farmer and the consumer are protected. The production process is safer for the environment, the yield is higher, while the production cost due to chemical protection is lower. The stock though may influence some quality characteristics, such as the fruit shape and color, due to possible incompatibility between the stock and the scion. The aim of this project was to study grafting in pepper seedlings and more specifically: a) the compatibility between the stocks and the scions, which were used in the grafting process and b) the phenotypic characteristics of the grafted pepper plants, via the likely effect of the stock to the scion. Τhe plant material, used for this study, was the pepper varieties ‘Platica’, ‘Round’, ‘Long’ and the F1 pepper hybrid ‘Solario’. Seedlings of the ‘Platica’ variety and the ‘Solario’ hybrid were used as root-stocks and scions alternatively, so that a variety of plants would be produced. The same plants were used in order to make self-grafted variants. The ‘Round’ and ‘Long’ cultivars of pepper were used as stocks or scions for the grafting between them. The varieties and the hybrid of pepper, which were grown in the growth chamber, didn’t show any statistically significant differences to their rate of survival, when they were grafted onto the same stock. The phenotypic influence via the stock to the scion was observed only in one grafted plant of the Long / Round combination. Seeds of the T1 plant, in which the phenotypic changes appeared on the scion, were planted in order to study the possible heredity of these changes in the T2 generation. All the progeny (T2 generation) of that grafted plant (T1 generation), in which was initially observed the phenotypic effect of grafting, inherited the changes in the shape, color and fruiting direction, while at the same time the mean weight of their fruits (7,56 g) found to be approximately three times bigger than the one of the ‘Long’ controls (2,55 g). To study the role of grafting, independently from the stock, the pepper varieties were self-grafted, in order to produce seedlings, which survived but not grafted onto any different stock. The results showed that despite grafting causes an important stress condition to the seedling, it does not lead on its own to any important phenotypic changes which are observed to the scion, when it is hetero-grafted onto a different stock.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πιπεριά [Capsicum annuum L.]
Fruit shape
Σχήμα καρπού
Εμβολιασμός
Grafting
Pepper [Capsicum annuum L.]

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-07T09:26:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.