Το παιχνίδι στα βρέφη και τα νήπια. Εξέλιξη και τεχνογνωσία του παιχνιδιού ιδαιίτερα κατά το β' μισό του 20ου αιώνα (1950-2008)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Toys in infancy and toddlerhood. Evolution and know how of toys in Greece, especially during the second half of 20th century (1950-2008)
Το παιχνίδι στα βρέφη και τα νήπια. Εξέλιξη και τεχνογνωσία του παιχνιδιού ιδαιίτερα κατά το β' μισό του 20ου αιώνα (1950-2008)

Δημοπούλου, Δέσποινα Ιωάννη

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει την ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του παιχνιδιού. Αρχικά, στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις που προσδιορίζουν τη σημασία και αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ιστορικά το παιχνίδι στην προνηπιακή ηλικία κατά τη διάρκεια του δευτέρου μισού του 20ού αιώνα (1950-2008) σε δύο επίπεδα: 1)Στο περιγραφικό του μέρος (καθαρά ιστορικό) και 2) Στο τεχνικό του μέρος. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει την εμφάνιση των παιχνιδιών, την περιγραφή τους και την πιθανή εξαφάνισή τους, ή τον περιορισμό τους. Στο τεχνικό μέρος εξετάζεται η βιομηχανική και τεχνική εξέλιξη του παιχνιδιού. Γίνεται συνδυασμός του θεωρητικού μέρους με την τεχνογνωσία του παιχνιδιού– αντικειμένου (αθύρματος). Καταγράφονται κυρίως τα παιχνίδια-αντικείμενα, ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας, από τις δυο πλευρές της ιστορίας και της τεχνογνωσίας του παιχνιδιού. Στη σύγχρονη βιομηχανοποιημένη κοινωνία, ο ρόλος και η χρήση του παιχνιδιού έγινε πιο πολύπλοκη με ποικίλες εκφάνσεις στην κοινωνικοποιητική, ψυχολογική, παιδαγωγική και διαπλαστική του διάσταση. Μέσα από την ιστορική εξέλιξη του παιχνιδιού γίνεται εμφανής η σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές μεταβολές και ιδιαίτερα οι συνέπειες της εμπορευματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης του. Καταδεικνύεται ότι το παιχνίδι πέρα από βιολογικό φαινόμενο είναι συνυφασμένο με την ιστορική εξέλιξη και το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. Η ανεξέλεγκτη τεχνολογική εξέλιξη και η βιομηχανοποίηση του παιχνιδιού, έχουν οδηγήσει σ’ έναν λιγότερο κινητικό τρόπο ζωής, ενώ η συμβολή της φυσικής άσκησης και του κινητικού παιχνιδιού κρίνεται θέμα ζωτικής σημασίας ώστε να μην φθίνει η ποιότητα ζωής στις μικρές αυτές ηλικίες. Έτσι ο καθηγητής φυσικής αγωγής, όντας γνώστης της τεχνολογικής εξέλιξης του σύγχρονου παιχνιδιού, θα μπορεί να αξιοποιεί επιλεκτικά τα μέσα αυτά, τονίζοντας περισσότερο μια πολύπλευρη κινητική ενεργοποίηση του παιδιού με πολλαπλά ερεθίσματα, με σκοπό την ομαλή σωματική και ψυχική ανάπτυξη της νέας γενιάς.
This paper approaches the analysis of the historical evolution of toys. Firstly, at the first part there is a reference to the theoretical approaches that define the importance and value of play in child’s development. At the second part the toy is presented in the preschool period of childhood (infancy, toddlerhood), during the second half of twentieth century, (1950-2008) in two perspectives: 1) descriptive (mainly historical) and 2) technical. The first perspective consists of the appearance of toys, their description and their probable disappearance. In its technical perspective there is consideration about the industrial and technical evolution of toys. The theoretical part is combined with the know how of toys. Consequently, toys, which play important role in the shaping of a child’s personality, are recorded, in two perspectives, history and know how. At the contemporary industrialized society, the role and use of toys have become more complex as far as their socializing, psychological and pedagogical aspect is concerned. Through the historical evolution of toys what becomes apparent is their relation between the social changes and especially the consequences of their commercialization, and globalization. It is also obvious that toys despite being biological phenomenon it is also related with the historical evolution and the particular cultural environment. The uncontrollable technological evolution and industrializing of toys have resulted in a more sedentary way of life whereas the contribution of exercise and active play is considered a matter of vital importance so that the quality of life in this early stage of life is not diminished. So, the teacher of physical education knowing the technological evolution of the contemporary toys will be able to distinguish them emphasising a dimensional activation of little children with multiple stimulations, in order to achieve the normal physical and phychological development of the new generation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τσίγκινο παιχνίδι
Tin toys wooden
Toys in infants, toddlers
Παιχνίδι αντικείμενο
Κούκλα, μπάλα
Doll, ball
Παιχνίδι στα βρέφη, νήπια
Play in infants. toddlers
Τεχνογνωσία παιχνιδιού
Θεωρίες παιχνιδιού
Know how of toys technika
Theories of play

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-07T10:55:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.