Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Accountant determination of income from commercial enterprises which are held by natural and legal persons
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Βλασιάδου, Βασιλική Ιωάννη

The exercise of government owned power is connected with the imposition of economic weights, which constitutes the necessary feeder for the cover of expenses of her operation. In the past few years, the phenomenon of economic globalisation affected catalytic in the reformation of systems of direct taxation of states. Under these conditions, were sought the confrontation of problem of tax evasion, with the establishment of measures of more effective control as well as the obliteration of loss-making tax competition. The undertaken initiatives have not brought, so far the expected results with the exception of the sector of cross-border collaboration of enterprises. Object of present study is the analysis of Greek legislation as far as it concerns the accountant determination of income from commercial enterprises. At the regard of places that has been followed by the administration and the case law, is judged necessary the clarification of ambiguous terms, taking into consideration the classic beginnings of tax justice and equality. Particular impression causes the hindrance of localisation the productive or not character of held expenses. Their systematic recording constitutes pledge managed toward the arbitrary exercise of controlling power of tax beginnings. What remains is the uniform application of familiar decisions of administration, without deviations that are deprived legal basis.
Η άσκηση κρατικής εξουσίας συνδέεται με την επιβολή οικονομικών βαρών, τα οποία αποτελούν τον αναγκαίο τροφοδότη για την κάλυψη των δα- πανών της λειτουργίας της. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της οικονομι- κής παγκοσμιοποίησης επέδρασε καταλυτικά στην αναμόρφωση των συστη- μάτων της άμεσης φορολογίας των κρατών. Υπό αυτές τις συνθήκες, επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση του προβλήμα- τος της φοροδιαφυγής, με τη θέσπιση μέτρων αποτελεσματικότερου ελέγχου καθώς και η εξάλειψη του ζημιογόνου φορολογικού ανταγωνισμού. Οι αναλη- φθείσες πρωτοβουλίες δεν έχουν τελεσφορήσει, μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας των επιχειρήσεων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί λογιστικού προσδιορισμού εισοδήματος από ε- μπορικές επιχειρήσεις. Κατά τη θεώρηση των θέσεων που έχουν ακολουθηθεί από τη διοίκηση και τη δικαστηριακή νομολογία, κρίνεται αναγκαία η αποσα- φήνισή των διφορούμενων όρων, με γνώμονα τις κλασικές αρχές της φορολο- γικής δικαιοσύνης και ισότητας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δυσχέρεια εντοπισμού του παραγωγι- κού ή μη χαρακτήρα των διενεργούμενων δαπανών. Η συστηματική καταγρα- φή τους αποτελεί εχέγγυο των διοικούμενων απέναντι στην αυθαίρετη άσκηση της ελεγκτικής εξουσίας των φορολογικών αρχών. Εκείνο που απομένει είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή των οικείων αποφάσεων της διοίκησης, χωρίς πα- ρεκκλίσεις που στερούνται νομικού ερείσματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εμπορικές επιχειρήσεις
Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος
Παραγωγικός χαρακτήρας
Productive character
Accountant determination of income
Effective control
Commercial enterprices
Αποτελεσματικός έλεγχος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-08T10:16:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)