Μήτσος Παπανικολάου, ποιητικά έργα - άπαντα τα ευρεθέντα: φιλολογική έκδοση (επιμέλεια-επίμετρο-σημειώσεις)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
M. Papanikolaou, poetical works - complete edition of known texts: philological edition (redaction-appendix-notes)
Μήτσος Παπανικολάου, ποιητικά έργα - άπαντα τα ευρεθέντα: φιλολογική έκδοση (επιμέλεια-επίμετρο-σημειώσεις)

Ρέμπας, Μιχαήλ Χρήστου

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη συνολική παρουσίαση και αποκατάσταση του ποιητικού έργου - πρωτότυπου και μεταφραστικού - ενός από τους σημαντικούς "ελλάσσονες" ποιητές του Μεσοπολέμου, του Μήτσου Παπανικολάου. Αποτελείται από α) το Εκδοτικό Σημείωμα, όπου παρουσιάζονται ευσύνοπτα αφενός η εκδοτική ιστορία του συγκεκριμένου ποιητικού έργου και αφετέρου οι εκδοτικές αρχές της παρούσας έκδοσης, β')από τις ενότητες Ποιήματα, Πρωτόλεια και Νεανικά και Μεταφράσεις, όπου αποκαθίστανται τα κείμενα του ποιητή με βάση την τελευταία δημισίευση τους από τον ίδιο, διορθώνονται λάθη και παραλείψεις προηγούμενων εκδόσεων ή αναδημοσιεύσεων και προσαρμόζονται τα κείμενα στους σημερινούς ορθογραφικούς κανόνες, γ)το Επίμετρο, όπου από τη μια επιχειρείται μια πρώτη "εισαγωγή" στο έργο του ποιητή εστιάζοντας σε ζητήματα θεματικής και στιχουργικής-μετρικής, και από την άλλη το έργο τοποθετείται, χάρη στο "χρονολόγιο", στα ιστορικά του συμφραζόμενα και στο γενικότερο πνευματικό κλίμα της Ελλάδας και της Ευρώπης του Μεσοπολέμου, δ) τις Σημειώσεις, όπου δίνονται εκδοτικές πληροφορίες, περικείμενες πληροφορίες, σχόλια κ.τ.λ. και ε)το Ευρετήριο πρώτων στίχων και τίτλων και τη Βασική Βιβλιογραφία για την πληρέστερη αναγνωστική πρόσληψη του συγκεκριμένου έργου.
The present postgraduate thesis offers a restored edition of the complete known poetical works - both original and translations - of an important "minor" poet of the Interwar Period, i.e. M. Papanikolaou. It is comprised of : a)the Editor's Note, in which the editional history of the poetic corpus and the editorial principles of the current edition are briefly examined, b) the section titled "Poems", "Juvenilia" and "Translation", in which the texts are restored according to their latest publication by the poet himself, moreover, error and omissions of previous editions and republications are corrected and the text's orthography is adjusted according to the current standards, c)the Appendix, which contains a tentative "introduction" to the poet's work, focusing on thematic issues and the choises of poetic meter, whilst the poetic corpus is situated, thanks to the comparative timeline, in its historical context and the broader intellectual milieu in interwar Greece and Europe, d) the Notes, which editorial and peritextual information and other comments etc, and e)the Index of First Lines and Titles and the Basic Bibliography for a more thorough critical appreciation of the poems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Neosymbolism
Neoromantism
Literary magazines
Νεορομαντισμός
Interwar period
Παπανικολάου Μ.
Sonnet
Μεσοπόλεμος
Λογοτεχνικά περιοδικά
Σονέτο
Νεοσυμβολισμός
Papanicolaou M.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-09T06:10:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.