Μεθοδολογία υπολογισμού συνδυασμένου επιπέδου εξυπηρέτησης (για το σύνολο των μέσων μεταφοράς) κατά μήκος διαδρόμου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Methodology of multomodal level of service analysis along a corridor
Μεθοδολογία υπολογισμού συνδυασμένου επιπέδου εξυπηρέτησης (για το σύνολο των μέσων μεταφοράς) κατά μήκος διαδρόμου

Καρκαβίτσας, Πολύκαρπος Θωμά

The present Thesis, which was contacted within the framework of the sectional postgraduate programme (DPMS) entitled "Design, Organisation and Management of systems of means of transport", deals with the presentation of Multi – Modal Corridor Level of Service Analysis. The methodology that is analysed is mainly based on the approach that was developed by Florida Department of Transportation, aiming at the most realistic calculation of multi - modal level of service. The determination of the level of service consists a basic matter of research by researchers in Transport Field. As a result, a number of various methodologies were developed for the calculation of traffic capacity and consequently of the level of service analysis (mainly USA and Britain). Through the years, the approach in the planning of transport systems has been changed, resulting also to the analysis of level of service. Initially, the studies aimed in the improvement of level of service provided to the private cars. However, the modern methodologies focus on a multimodal approach, more anthropocentric, that includes all the modes of transport. In the framework of this study it was attempted an examination of the application of Florida’s model, along a corridor of a Greek city. Thus, as a case study was chosen the city of Thessaloniki and more specifically, the corridor Airport “Macedonia” - New Railway Station in Thessaloniki. This corridor was separated in three segments, with base certain common characteristics, in order to present the results more specifically and to evaluate them easily. The level of service was calculated for all the modes of transport for each segment separately and additionally, a combined level of service for all the modes along the corridor. Finally, some interesting conclusions were derived and specific proposals aiming at the improvement of the quality of service of all users were suggested.
Η παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» έχει σαν αντικείμενο την παρουσίαση της μεθοδολογίας υπολογισμού του συνδυασμένου Επιπέδου Εξυπηρέτησης, για το σύνολο των μέσων μεταφοράς, κατά μήκος ενός διαδρόμου. Η μεθοδολογία που αναλύεται βασίζεται κυρίως στην προσέγγιση που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μεταφορών της Florida, με σκοπό τον πλέον ρεαλιστικό υπολογισμό του συνδυασμένου Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Ανέκαθεν, το Επίπεδο Εξυπηρέτησης είναι κάτι που απασχόλησε και απασχολεί τους μελετητές και ερευνητές ζητημάτων κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής τεχνικής. Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκαν ποικίλες μεθοδολογίες υπολογισμού του Επιπέδου Εξυπηρέτησης (π.χ. η Μέθοδος των ΗΠΑ και η Βρετανική Μέθοδος). Με την πάροδο των χρόνων, η προσέγγιση στο σχεδιασμό των μεταφορών έχει αλλάξει, αλλάζοντας ταυτόχρονα και την έννοια του Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Αρχικά οι μελετητές στόχευαν στη βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης αποκλειστικά της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Οι σύγχρονες όμως μεθοδολογίες εστιάζουν σε μια πολυτροπική προσέγγιση, πιο ανθρωποκεντρική, που συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα μεταφοράς. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου της Florida, σε ένα διάδρομο μιας ελληνικής πόλης. Έτσι, ως μελέτη περίπτωσης (case study) στην παρούσα Διπλωματική εφαρμόζεται το μοντέλο στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πιο ειδικά, κατά μήκος του διαδρόμου Αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης. Ο διάδρομος αυτός, για λόγους λεπτομερέστερης ανάλυσης και αξιολόγησης, χωρίστηκε σε τρία τμήματα, με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά και υπολογίστηκε το Επίπεδο Εξυπηρέτησης για όλα τα μέσα μεταφοράς. Τέλος, εξάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα και γίνονται διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης όλων των χρηστών κατά μήκος του διαδρόμου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βιώσιμη ανάπτυξη μεταφορών
Level of service
Multi-modality
Πολυτροπικότητα
Corridor
Επίπεδο εξυπηρέτησης
Sustainable development of transport systems
Διάδρομος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-09T09:28:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)