Στρατηγικές και προοπτικές της διαχείρισης έργων λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων: η λειτουργία και συντήρηση της Εγνατίας οδού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Strategies and perspectives of operation and maintenance motorway management-Operation and maintenance of Egnatia odos motorway
Στρατηγικές και προοπτικές της διαχείρισης έργων λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων: η λειτουργία και συντήρηση της Εγνατίας οδού

Ματθαίου, Αθανάσιος Σωτηρίου

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, πώς αυτό νοείται και πώς διαμορφώνεται στον ελληνικό χώρο. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, που έχουν αρχίσει ουσιαστικά να κατασκευάζονται την τελευταία δεκαετία, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, έτσι ώστε να καλύπτουν υψηλά και ομοιόμορφα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και διαλειτουργικότητας. Αυτό εξασφαλίζεται πρώτα απ' όλα κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, αλλά ουσιαστικά διατηρείται και παρακολουθείται με τη σωστή διαχείριση της Λειτουργίας και Συντήρησης, σε όλο το χρονικό διάστημα χρήσης του έργου. Δίνεται επίσης μία σύντομη περιγραφή του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, των φορέων διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και των ευθυνών που έχουν αυτοί στους τομείς λειτουργίας και συντήρησής τους.Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον αποτελεί οπωσδήποτε σημαντικότατη παράμετρο στην ανάλυση της εργασίας και παρουσιάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Δίνονται εδώ απτά παραδείγματα των μεγαλύτερων φορέων διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία και Ιταλία, χώρες οι οποίες έχουν μακρά και πολύτιμη εμπειρία και έχουν προσφέρει πακτωλό γνώσης σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Επεξεργασία Διαγραφή Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει την ανάλυση των θεμάτων λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, του νέου αυτού οδικού άξονα που κατασκευάζεται με σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές και εντάσσεται στους άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου. Το επίπεδο λειτουργίας της πρέπει να είναι ανάλογο με αυτό των σύγχρονων ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε., ο φορέας διαχείρισης του έργου, εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης για τη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Γίνεται μια ανάλυσης της δομής της εταιρείας, των συστημάτων που ακολουθεί και της στρατηγικής που εφαρμόζει για τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου. Επεξεργασία Διαγραφή Λόγω της έλλειψης εθνικών κανονισμών, η Εταιρεία προχώρησε στην εκπόνηση οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι οδηγίες αυτές αφορούν στην κύρια και στοιχειώδη συντήρηση, στη χειμερινή συντήρηση, στις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού συντήρησης, στη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων και στη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Επεξεργασία Διαγραφή Παράλληλα, χρησιμοποιούνται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για τον έλεγχο του εξοπλισμού των σηράγγων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την καθημερινή διαχείριση της στοιχειώδους συντήρησης, την καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων, την κύρια συντήρηση οδοστρωμάτων, την τηλε-επιτήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κτλ. Η οργάνωση της συντήρησης και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού συμπληρώνεται με σύστημα διαδικασιών που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας, στους εξωτερικούς συνεργάτες της και στο κοινό που συναλλάσσεται με αυτήν. Επεξεργασία Διαγραφή Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας. Επεξεργασία Διαγραφή Ο ρόλος της διοίκησης του αυτοκινητόδρομου και η τεράστια σημασία που αυτή έχει στη σωστή εφαρμογή των τρόπων διαχείρισης, αναλύονται στο πέμπτο κεφάλαιο. Η "Εγνατία Οδός Α.Ε." έχει σχεδιάσει πώς θα διοικήσει και θα λειτουργήσει το τεράστιο αυτό έργο που απλώνεται σε ένα μήκος περίπου 670 χιλιομέτρων. Οι αποκεντρωμένες λειτουργίες της διοίκησης ενός τέτοιου έργου είναι ουσιαστικά ένας μονόδρομος. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός της διοίκησης του αυτοκινητόδρομου, ακολουθώντας και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, έγινε με τη φιλοσοφία της δυνατότητας εποπτείας της οδού ανά τακτές αποστάσεις, σε όλο του το μήκος. Η οργανωτική μορφή που σχεδιάστηκε, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, λόγω της ανάγκης για την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής και της ύπαρξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίες ενσωματώνουν αυτή τη στιγμή και το καθήκον της λειτουργίας και συντήρησης. Ο χρόνος για την εφαρμογή του προγράμματος διοίκησης του αυτοκινητόδρομου φαίνεται πως έχει πλησιάσει και οι ενέργειες της εταιρείας πρέπει να είναι άμεσες. Επεξεργασία Διαγραφή Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας αποτυπώνεται η πορεία των θεμάτων λειτουργίας και συντήρησης της Εγνατίας Οδού, από τα πρώτα χιλιόμετρα που δόθηκαν σε κυκλοφορία, το Φεβρουάριο του 2000 μέχρι σήμερα, που πάνω από 600 χιλιόμετρα κυκλοφορούνται καθημερινά. Για την ολοκλήρωση του άξονα απομένουν περίπου 70 χιλιόμετρα που, αν όλα πάνε καλά, θα έχουν κατασκευαστεί μέσα στο 2009, οπότε ολόκληρη η Εγνατία Οδός θα είναι πραγματικότητα. Επεξεργασία Διαγραφή Γίνεται επίσης παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης που είναι εγκατεστημένες αυτή την περίοδο στην Εγνατία Οδό και εξάγονται συμπεράσματα τόσο από τη σκοπιά της θετικής συμβολής τους, όσο και από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την τριετία της λειτουργίας τους. Το κεφάλαιο κλείνει με τις γενικότερες διαπιστώσεις και τη στρατηγική που οφείλει να διαμορφώσει η Εγνατία Οδός Α.Ε., αλλά και κάθε φορέας διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, στο επόμενο χρονικό διάστημα επάνω σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη αφοσίωση στο σπουδαιότερο κεφάλαιο: τον άνθρωπο – χρήστη του αυτοκινητόδρομου.
In the first chapter a view of Trans-European Road Network and its embedment in Greece is given. Greek motorways, which actually started growing up during last decade needs to follow particular specifications to cover the high and equable standards of safety, comfort and interfunctionality. The first step is approached during the construction period, but the management of operation and maintenance procedures is critical to keep the infrastructure at a high level of operation. The legal framework in Greece should be also a guideline for all the operation companies, but yet is very complicated and does not cover actually the new necessity.The second chapter gives an overview of the European environment, as many countries could be considered the leaders in Operation and Maintenance management of the motorways. Operation companies in France and Italy have very rich practice of maintaining and operating motorways which is useful for the development of other countries, such our country.Egnatia Odos A.E. is a Greek company which will shortly complete the motorway of Egnatia Odos, the longest motorway in Greece under construction. In third chapter, a closer view of the company is given, together with its process on strategies and management of operation and maintenance of the motorway.The company has already developed a full set of operation and maintenance procedures and specifications regarding routine maintenance, winter maintenance, motorway operation – including tunnels – and health and safety.Supplementary actions, including IT systems for the routine maintenance management, pavement maintenance and lighting system tracing have also been developed and they are presented in the fourth chapter.Organizational structure and road management have both great importances for the efficient maintenance and operation management, especially for a motorway like Egnatia Odos which spreads on a total length of 670 km. The designed structure is presented in the fifth chapter and briefly constitutes of motorway management centres nearby the road, which are necessary and should be erected into specific locations, according to the motorway's needs. Egnatia's buildings have been designed but not yet built, due to the force given for the construction of the motorway. The company should give maximum priority on this development.The sixth and last chapter demonstrates the experience of the last 8 years, since the first section of Egnatia Odos motorway was given to traffic. The beginning was difficult and the maintenance and operation had been executed by the State services, due to the lack of legal frame. By summer 2004, Egnatia Odos A.E. took over the responsibility and decided to implement the outsourcing method for all the works of operation and maintenance. In this last section of the study, the positive and negative conclusions are also presented as well as the future strategy which should be followed by any company providing operation and maintenance management for the Greek motorways.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Motorway operation
Egnatia odos
Εγνατία οδός
Motorway maintenance management
Λειτουργία αυτοκινητοδρόμων
Συντήρηση αυτοκινητοδρόμων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-09T10:11:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)